Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 •  4 nieuszkodzone, kolorowe fotografie , o dobrej ostrości, mają wymiary 35 mm x 45 mm,  wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry; przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnejkrawędzi fotografii.

 • cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności. 
 • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (2 kserokopie wszystkich jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia adekwatnego do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty albo dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż
 • w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres co najmniej:

-  12 miesięcy w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty

- 6 miesięcy w przypadku pracownika odbywającego staż

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • w przypadku pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa dodatkowo należy załączyć program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu
 • wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 222, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry