Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeniesienie wew. przedsiębiorstwa

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • 2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 •  4 nieuszkodzone, kolorowe fotografie , o dobrej ostrości, mają wymiary 35 mm x 45 mm,  wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,przedstawiają wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry; przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnejkrawędzi fotografii.

 • cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności. 
 • Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy
 • kserokopię ważnego dokumentu podróży (2 kserokopie wszystkich jego stron zawierających pieczątki, adnotacje i wpisy);
 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i doświadczenia adekwatnego do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty albo dyplom ukończenia studiów wyższych w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż
 • w przypadku wykonywania pracy w zawodzie regulowanym dokumenty potwierdzające posiadanie formalnych kwalifikacji
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres co najmniej:

-  12 miesięcy w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty

- 6 miesięcy w przypadku pracownika odbywającego staż

 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce np. umowa najmu, umowa użyczenia, potwierdzenie zameldowania, zaświadczenie (rezerwacja) z hotelu;
 • dokumenty potwierdzające możliwość powrotu do pracodawcy macierzystego mającego siedzibę poza UE po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • umowa na podstawie, której cudzoziemiec ma wykonywać pracę zawarta w formie pisemnej lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa
 • w przypadku pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa dodatkowo należy załączyć program stażu, czas trwania stażu, warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu
 • wysokość wynagrodzenia określona w umowie z cudzoziemcem nie jest niższa niż 70%  przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Martyna Antczak, 07.02.2018, Ilość wejść: 495, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry