Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Warunki, które muszę spełnić

PODSTAWOWE INFORMACJE:

 • wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składasz osobiście, nie później niż w ostatnim dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • kartę pobytu możesz odebrać tylko osobiście;
 • zostaną od Ciebie pobrane odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • w przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów;
 • przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE cudzoziemcowi będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność;
 • dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu;
 • do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego;
 • posiadanie potwierdzonej znajomości języka polskiego dotyczy osób, które w dniu złożenia wniosku ukończyły 16 lat.

 

ODMOWA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia:

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) nielegalnie lub

b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, lub,

c) w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego, lub

d) w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

e) w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub

f) w związku z ubieganiem się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu, lub

g) na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, lub

h) na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, lub

2) jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub

3) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub

4) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub

6) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej, lub

7) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Poza opisanymi wyżej przypadkami cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia ww. postępowania, gdy przy składaniu wniosku albo w dodatkowym wyznaczonym przez wojewodę terminie, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.

 

STEMPEL W PASZPORCIE

 • Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt został złożony w trakcie legalnego pobytu cudzoziemca i wniosek ten nie zawierał braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku;
 • Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stanie się ostateczna;
 • Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen, natomiast cudzoziemiec może wyjechać do kraju pochodzenia, jednak aby powrócić do Polski powinien uzyskać wizę, jeśli pochodzi z państwa objętego obowiązkiem wizowym;
 • Szczegółowe informacje na temat zasad składania wniosku i odnośnie uzyskiwania stempla dostępne są na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-pobyt/zezwolenia-na-pobyt-inf/36462,MIEJSCE-SKLADANIA-WNIOSKOW-O-LEGALIZACJE-POBYTU-ZASADY-ICH-PRZYJMOWANIA-I-UMAWIA.html

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE DŁUGOŚCI POBYTU

 

O nieprzerwanym pobycie

Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:

 • nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie – w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie była dłuższa niż 12 miesięcy i przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w okresie, o którym mowa  w art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach – w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

O legalnym pobycie

Do pięcioletniego okresu pobytu nie zalicza się Twojego pobytu:

 • gdy jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 • gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym  terytorium wydanej w z powodów humanitarnych, interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • w okresie nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • gdy zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • gdy jesteś obowiązany/-a opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona;
 • gdy jesteś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • gdy przebywasz na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

   

Do Twojego pięcioletniego okresu pobytu zalicza się:

 • łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przebywałeś legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy;
 • połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia  lub szkolenia zawodowego;

  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego;

  w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.

 

WYMAGANIA ODNOŚNIE DOCHODU
 

 •  Cudzoziemiec obiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UW musi posiadać źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu.
 • Wysokość miesięcznego dochodu powinna być wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. Aktualna informacja na temat kryterium dochodowego: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/cudzoziemcy/aktualnosci/36939,Zmiana-kryteriow-dochodowych-zezwolenia-na-pobyt.html
 • Cudzoziemiec może ubiegać się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiada dochód, jeśli spełnia wymogi odnośnie wysokości dochodu i spełniał je:

1) w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku ;

2) w ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku – wyłącznie w przypadku pobytu przez okres co najmniej 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

 •  W wypadku dzieci i małżonka cudzoziemca, pozostających na jego utrzymaniu, można przedstawić dokumenty, potwierdzające spełnianie kryterium dochodowego przez tego członka rodziny.

 

TABELA DO SAMODZIELNEGO WYLICZANIA KRYTERIUM DOCHODOWEGO: POBIERZ *

* Tabela jest narzędziem do wyliczania kryterium dochodowego dla osób składających wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Tabela po poprawnym wypełnieniu pól pozwala cudzoziemcowi ustalić przed złożeniem wniosku, czy spełnia wymogi odnośnie niezbędnego dochodu. Algorytm ma jednak charakter orientacyjny, szczegółowe wyliczenia w indywidualnych wypadkach mogą się różnić z podanym wynikiem. Uzyskane w tabeli wyliczenia nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do Wydziału Spraw Cudzoziemców"

 

 

OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA POLSKI PO ODMOWIE, UMORZENIU ALBO COFNIĘCIU ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

 • Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu posiadanego przez niego zezwolenia stała się ostateczna (tzn. minął termin na wniesienie odwołania, a cudzoziemiec nie złożył odwołania lub jeśli zrzekł się prawa do wniesienia odwołania), a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona, chyba że uprawniony jest on do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

 

COFNIĘCIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:

 1. nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 2. stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 3. opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat;
 4. opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:
  • 12 miesięcy lub
  • 24 miesiące, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał;
 5. uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 6. został on pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem na tym terytorium na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
02.04.2014, Ilość wejść: 18461, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry