Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co warto wiedzieć?

O nieprzerwanym pobycie

Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim:

 • nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w 5-letnim okresie – w przypadku pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie była dłuższa niż 12 miesięcy i przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy w okresie, o którym mowa  w art. 212 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach – w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,

chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej nić 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

O legalnym pobycie

Do pięcioletniego okresu pobytu nie zalicza się Twojego pobytu:

 • gdy jesteś pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne;
 • gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym  terytorium wydanej w z powodów humanitarnych, interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
 • w okresie nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • gdy zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • gdy jesteś obowiązany/-a opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, lub decyzja o pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona;
 • gdy jesteś członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
 • gdy przebywasz na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
 • w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w przypadku gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
 • na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

   

Do Twojego pięcioletniego okresu pobytu zalicza się:

 • łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli przebywałeś legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
 • cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy;
 • połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – gdy przebywasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  na podstawie wizy wydanej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia  lub szkolenia zawodowego;

  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia lub szkolenia zawodowego;

  w toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.
Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 10626, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry