Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Najczęściej zadawane pytania

1. Jestem studentem na polskiej uczelni, czy mogę złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Nie, odmawia się wszczęcia postępowania administracyjnego, m. in. wtedy, gdy Cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu odbycia studiów, szkolenia zawodowego lub w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki.

 

2. Zamierzam złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na jak długo mogę teraz wyjeżdżać z Polski?

W okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobyt Cudzoziemca poza Polską nie może przekroczyć łącznie 10 miesięcy, a żadna z przerw nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

Chyba, że wyjazdy były związane z:

1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

3) szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

4) wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

3. Czy moje wyjazdy na Ukrainę na święta, do rodziny mogą być potraktowane jako moja szczególna sytuacja osobista?

Nie.

 

4. Czy jak złożyłem wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE i mam stempel w paszporcie, a skończyło mi się zezwolenie na pracę – czy mogę pracować?

Nie. Samo złożenie wniosku na pobyt rezydenta długoterminowego nie przedłuża prawa do pracy.

Cudzoziemiec może pracować jeżeli:
 - posiada zezwolenie na pracę lub posiada oświadczenie pracodawcy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy
 - posiadał już zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy i kontynuuje zatrudnienie o u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku (złożył kolejny wniosek jeszcze w trakcie poprzedniego zezwolenia)
 - jest zwolniony z posiadania zezwolenia na pracę

 

5. Jeżeli dostanę decyzję o umorzeniu postępowania lub decyzję negatywną, czy mogę otrzymać zwrot 640 zł, jakie wpłaciłem za zezwolenie?

Tak, należy złożyć prośbę do Prezydenta m. st. Warszawy o zwrot opłaty skarbowej. Do prośby należy dołączyć kserokopię decyzji oraz kserokopię potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

 

6. Czy prośbę o zwrot opłaty skarbowej 640 zł mogę złożyć do Wojewody Mazowieckiego?

Organem właściwym do zwrotu opłaty skarbowej jest Prezydent m. st. Warszawy. Jeżeli takie podanie wpłynie do Wojewody Mazowieckiego, zostanie przekazane do Prezydenta m. st. Warszawy zgodnie z właściwością.

 

7. Otrzymałem decyzję na pobyt rezydenta długoterminowego. Kiedy mogę złożyć wniosek do Wojewody Mazowieckiego na obywatelstwo polskie?

Po 3 latach nieprzerwanego pobytu od dnia wydania decyzji na pobyt rezydenta.

 

8. Na jak długo udzielane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta udzielane jest bezterminowo. Wymianie podlega sama karta pobytu co 5 lat. Zezwolenie może być jednak cofnięte.

 

9. W jakich przypadkach zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać mi cofnięte?

Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem lub

2) stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

3) opuścił on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat, lub

4) opuścił on terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:

a) 12 miesięcy lub

b) 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał, lub

5) uzyskał on na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

6) został on pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem na tym terytorium na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

10. Jeżeli otrzymam zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, to czy mogę pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Tak.

 

11. Studiowałem w Polsce, teraz pracuję. Mój pobyt w Polsce liczony jest od 2009 r. Czy przerwy w pobycie również będą liczone od 2009 r. czy tylko 5 lat przed złożeniem wniosku, tj. od 2012 r.?

Przerwy w pobycie liczone od całego okresu branego pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. W tym przypadku, jeżeli 5 lat liczone do uzyskania zezwolenia zaczyna się od 2009 r., również przerwy w pobycie będą liczone od 2009 r.

Podziel / Share
Opublikowane przez Aleksandra Marczak, 04.11.2017, Ilość wejść: 687, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry