Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Najczęściej zadawane pytania

1. Jestem studentem na polskiej uczelni, czy mogę złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Nie, odmawia się wszczęcia postępowania administracyjnego, m. in. wtedy, gdy Cudzoziemiec przebywa w Polsce w celu odbycia studiów, szkolenia zawodowego lub w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki.

 

2. Zamierzam złożyć wniosek na pobyt rezydenta długoterminowego UE, na jak długo mogę teraz wyjeżdżać z Polski?

W okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku pobyt Cudzoziemca poza Polską nie może przekroczyć łącznie 10 miesięcy, a żadna z przerw nie może być dłuższa niż 6 miesięcy.

Chyba, że wyjazdy były związane z:

1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

2) towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko, lub

3) szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub

4) wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.

 

3. Czy moje wyjazdy na Ukrainę na święta, do rodziny mogą być potraktowane jako moja szczególna sytuacja osobista?

Nie.

 

4. Jeżeli dostanę decyzję o umorzeniu postępowania lub decyzję negatywną, czy mogę otrzymać zwrot 640 zł, jakie wpłaciłem za zezwolenie?

Tak, należy złożyć prośbę do Prezydenta m. st. Warszawy o zwrot opłaty skarbowej. Do prośby należy dołączyć kserokopię decyzji oraz kserokopię potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

5. Czy składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE muszę znać język polski?

 

Informujemy, iż od dnia 12.02.2018 r. cudzoziemcy ubiegający się o pobyt rezydenta długoterminowego UE obowiązani są dostarczyć do akt sprawy dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B1.

Zgodnie z art. 211 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach, znajomość języka polskiego, potwierdza się jednym z następujących dokumentów:

  1. urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1; tj. certyfikatem wydawanym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego;
  2. świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201) z wykładowym językiem polskim;
  3. świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym.

 

Powyższe nie dotyczy małoletnich poniżej 16 lat.

 

6. Gdzie mogę zdać egzamin z języka polskiego?

 

W celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego wymaganą znajomość j. polskiego na poziomie co najmniej B1 należy zdać egzamin przed Państwową Komisją do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Więcej informacji http://certyfikatpolski.pl/panstwowa-komisja/

 

7. Najbliższe terminy zdawania egzaminów z języka polskiego dostępne są za miesiąc. Czy mogę mimo to złożyć już teraz wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Tak, ale należy liczyć się również z czasem oczekiwania na wydanie certyfikatu  po zdaniu samego egzaminu. Jeżeli natomiast  do wyznaczonego dnia podjęcia decyzji do akt sprawy nie zostanie dostarczony dokument potwierdzający znajomość j. polskiego w sprawie może zostać podjęta decyzja negatywna, dlatego najlepiej już w dniu złożenia wniosku mieć wszystkie wymagane dokumenty i dołączyć je do wniosku.

 

 

8. Czy prośbę o zwrot opłaty skarbowej 640 zł mogę złożyć do Wojewody Mazowieckiego?

Organem właściwym do zwrotu opłaty skarbowej jest Prezydent m. st. Warszawy. Jeżeli takie podanie wpłynie do Wojewody Mazowieckiego, zostanie przekazane do Prezydenta m. st. Warszawy zgodnie z właściwością.

 

9. Otrzymałem decyzję na pobyt rezydenta długoterminowego. Kiedy mogę złożyć wniosek do Wojewody Mazowieckiego na obywatelstwo polskie?

Po 3 latach nieprzerwanego pobytu od dnia wydania decyzji na pobyt rezydenta.

 

10. Na jak długo udzielane jest zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE?

Zezwolenie na pobyt rezydenta udzielane jest bezterminowo. Wymianie podlega sama karta pobytu co 5 lat. Zezwolenie może być jednak cofnięte.

 

11. W jakich przypadkach zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać mi cofnięte?

Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli:

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem lub

2) stanowi on rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

3) opuścił on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 6 lat, lub

4) opuścił on terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:

a) 12 miesięcy lub

b) 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał, lub

5) uzyskał on na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub

6) został on pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem na tym terytorium na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

 

12. Jeżeli otrzymam zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego, to czy mogę pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

Tak.

 

13. Studiowałem w Polsce, teraz pracuję. Mój pobyt w Polsce liczony jest od 2009 r. Czy przerwy w pobycie również będą liczone od 2009 r. czy tylko 5 lat przed złożeniem wniosku, tj. od 2012 r.?

Przerwy w pobycie liczone od całego okresu branego pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku. W tym przypadku, jeżeli 5 lat liczone do uzyskania zezwolenia zaczyna się od 2009 r., również przerwy w pobycie będą liczone od 2009 r.

 

14.  Kto może wyliczyć mi długość pobytu w Polsce?

Długość pobytu w Polsce należy wyliczyć samodzielnie w oparciu o posiadane zezwolenia na pobyt czasowy i wizy, z uwzględnieniem celu ich wydania. Zasady opisane są na stronie: Warunki, które muszę spełnić: Kliknij. 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Aleksandra Marczak, 04.11.2017, Ilość wejść: 4790, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry