Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
 • w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

  odpis aktu urodzenia;

  kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
   
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

  odpis aktu urodzenia;

  kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego
   
 • w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim:

  aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);

  kserokopię dowodu osobistego małżonka;

  w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia
   
 • w przypadku ofiary handlu ludźmi:

  dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;
  zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:

  dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
   
 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:

  dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
   
 • w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  dokument potwierdzający udzielenie azylu
   
 • w przypadku gdy masz polskie pochodzenie:

  oryginały dokumentów potwierdzających deklarowanie przynależności do Narodu Polskiego przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;

  dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille)

UWAGA: składając oryginały dokumentów nie zapomnij dołączyć również ich kserokopii.

Oryginały dokumentów złożone bez ich kserokopii są załączane do akt sprawy jako materiał dowodowy
I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !

 

 

 

 

 • w przypadku gdy posiadająsz ważną Kartę Polaka:

  kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;

   dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. akt własności lokalu na terytorium RP lub inne dokumenty świadczące o posiadaniu tytułów prawnych do lokali na tym terytorium (np. umowa najmu), obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości - dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny, zaświadczenie  wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji studenckiej wraz z oryginałem do wglądu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 102284, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry