Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Jakie dokumenty muszę złożyć?

2 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały; w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 egzemplarz wniosku;

 • 4 aktualne kolorowe fotografie, nieuszkodzone, o wymiarach 45x35 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków; twarz ma zajmować 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Cudzoziemiec z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć fotografię przedstawiającą go w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku należy dołączyć dokumenty potwierdzające niepełnosprawność a w przypadku ich braku oświadczenie cudzoziemca o niepełnosprawności.

Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może dołączyć fotografię w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku należy dołączyć oświadczenie cudzoziemca o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

 • ważny dokument podróży (2 kserokopie); w sprawach cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat - tylko 1 kserokopia dokumentu podróży;
 • w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

  odpis aktu urodzenia;

  kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego
   
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:

  odpis aktu urodzenia;

  kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego
   
 • w przypadku gdy pozostajesz w związku małżeńskim z obywatelem polskim:

  aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku);

  kserokopię dowodu osobistego małżonka;

  w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów urodzenia
   
 • w przypadku ofiary handlu ludźmi:

  dokumenty potwierdzające współpracę z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo z art. 189a § 1 Kodeksu karnego oraz uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia;
  zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa
 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych:

  dokumenty potwierdzające wymagany pięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
   
 • w przypadku gdy bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywałaś/-eś nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach:

  dokumenty potwierdzające wymagany dziesięcioletni, nieprzerwany pobyt w Polsce
   
 • w przypadku gdy udzielono Ci azylu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  dokument potwierdzający udzielenie azylu
   
 • w przypadku gdy masz polskie pochodzenie:

  oryginały dokumentów potwierdzających deklarowanie przynależności do Narodu Polskiego przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;

  dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie (w przypadku przedkładania do akt sprawy kserokopii dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia ww. dokumenty powinny być opatrzone klauzulą apostille)

UWAGA: składając oryginały dokumentów nie zapomnij dołączyć również ich kserokopii.

Oryginały dokumentów złożone bez ich kserokopii są załączane do akt sprawy jako materiał dowodowy
I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !

 

 

 

 

 • w przypadku gdy posiadająsz ważną Kartę Polaka:

  kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu;

   dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe, np. akt własności lokalu na terytorium RP lub inne dokumenty świadczące o posiadaniu tytułów prawnych do lokali na tym terytorium (np. umowa najmu), obowiązujące aktualnie, a także w dłuższej perspektywie w przyszłości - dokumenty potwierdzające wykonywanie pracy w Polsce, prowadzenie działalności gospodarczej, dowody zamieszkania na stałe w Polsce członków rodziny, zaświadczenie  wydane przez jednostkę prowadzącą kształcenie w Polsce o pobieraniu nauki lub kopia legitymacji studenckiej wraz z oryginałem do wglądu.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 112571, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry