Pomoc dla niepełnosprawnych

Zezwolenie na pobyt stały

Co warto wiedzieć?

O nieprzerwanym pobycie

Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia zezwolenia na pobyt stały, chyba że przerwa była spowodowana:

 • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego  siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • towarzyszeniem cudzoziemcowi, wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez jego małżonka lub małoletnie dziecko;
 • szczególną sytuacją osobistą wymagająca obecności cudzoziemca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy;
 • wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni.
   

O polskim pochodzeniu

Za osobę polskiego pochodzenia zostaniesz uznana/-y, jeśli deklarujesz narodowość polską i spełniasz łącznie następujące warunki:

 • co najmniej jedno z Twoich rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej;
 • wykażesz swój związek z polskością.

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie polskiego pochodzenia mogą być dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczące Ciebie lub Twoich rodziców, dziadków lub pradziadków, w szczególności:

 • polskie dokumenty tożsamości,
 • akty stanu cywilnego lub ich odpisu albo metryki chrztu poświadczające związek z polskością;
 • dokumenty potwierdzające odbycie służby wojskowej w Wojsku Polskim, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające fakt deportacji lub uwięzienia, zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty tożsamości lub inne dokumenty urzędowe zawierające wpis informujący o narodowości polskiej;
 • dokumenty o rehabilitacji osoby deportowanej zawierające wpis informujący o jej narodowości polskiej;
 • dokumenty potwierdzające prześladowanie osoby ze względu na jej polskie pochodzenie.

UWAGA: składając oryginały dokumentów nie zapomnij dołączyć również ich kserokopii.

Oryginały dokumentów złożone bez ich kserokopii są załączane do akt sprawy jako materiał dowodowy
I NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI !

 

 

 

 

Utrata ważności Karty Polaka

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 2007r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2007r. Nr 180, poz. 1280 z późn. zm.) Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wniosek spotka się z odmową wszczęcia postępowania, tj. nie będzie prowadzona sprawa, gdy:

 • przy składaniu wniosku nie złożysz odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
 • przebywasz w Polsce na podstawie następujących tytułów pobytowych:

  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

  wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

  zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu.
 • jesteś zatrzymana/-y, umieszczona/-y w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub stosuje się wobec Ciebie środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju;
 • odbywasz karę pozbawienia wolności lub jesteś tymczasowo aresztowany;
 • zostałaś/-eś zobowiązana/-y do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku przedłużenia tego terminu;
 • jesteś obowiązana/-y opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen, wizy krajowej, zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, odmowie, umorzeniu lub pozbawieniu nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, cofnięciu zgody na pobyt tolerowany – stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, w którym decyzja ostateczna została doręczona;
 • przebywasz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

 

O zezwoleniu na pobyt stały dla małżonka obywatela polskiego:

Jeżeli jesteś małżonkiem obywatela polskiego i chcesz otrzymać zezwolenie na pobyt stały, musisz spełniać łącznie następujące warunki:

 • pozostawać w związku małżeńskim z obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata  przed dniem, w którym został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz
 • bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

PRZYKŁAD I : 

 Cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim ważne przez okres 2 lat (od 22.09.2015 do 21.09.2017),

 2 lata pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim mija w dniu 21.09.2017 r.

 wniosek o pobyt stały należy złożyć dokładnie w dniu 21.09.2017 r.  

PRZYKŁAD II : 

 Cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim ważne przez okres 3 lat (od 22.09.2015r. do 21.09.2018r.),  lub kolejne zezwolenie na pobyt czasowy wydane ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim (pierwsze od 23.09.2015 do 21.09.2016r., kolejne od 01.10.2016r. do 30.09.2019r., a wniosek o udzielenie drugiego zezwolenia na pobyt czasowy został złożony w trakcie trwania pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy tj. do dnia 21.09.2016r.)

 2 lata pobytu w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego ze względu na pozostawanie w związku małżeńskim z obywatelem polskim mija w dniu 22.09.2017 r. 

 wniosek o pobyt stały należy złożyć najwcześniej w dniu 22.09.2017r.  

Podziel / Share
Opublikowane przez Michał Dec, 02.04.2014, Ilość wejść: 21569, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry