Pomoc dla niepełnosprawnych

Postępowanie

UWAGA!

  • Organem właściwym do poboru należności wynikających z mandatów karnych nałożonych od 1 stycznia 2016 r. jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu mieszczący się przy ul. Rejtana 3b, 45-331 Opole, tel. 77 407 45 50.
  • Aktualne numery kont i pełna informacja na stronie Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu (link otwiera nowe okno).
  • W związku z tym Wojewoda Mazowiecki nie jest organem właściwym w sprawach ewidencji, windykacji, udzielania ulg, płatności dotyczących mandatów karnych nałożonych od 2016 roku.
  • Informacje w zakresie ewidencji, windykacji, płatności, udzielania ulg w spłacie mandatów karnych są aktualne jedynie dla mandatów karnych nałożonych do 31 grudnia 2015 r. 
     

Numer konta bankowego, na który należy dokonać wpłaty TYLKO ZA MANDATY NAŁOŻONE
 DO 31 GRUDNIA 2015 R.:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

z dopiskiem: SERII I NUMERU MANDATU, IMIENIA I NAZWISKA ORAZ ADRESU UKARANEGO

 Postępowanie mandatowe

Zakres i tryb postępowania mandatowego reguluje Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kwestie zasadności nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego pozostają w kompetencji funkcjonariusza uprawnionego do jej nałożenia. Funkcjonariusz wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. Funkcjonariusz nakładając grzywnę zobowiązany jest określić jej wysokość, wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformawać sprawcę wykroczenia o prawie do odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.

Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego, tj. po złożeniu przez niego czytelnego podpisu na odcinku "C" formularza. Ukarany mandatem karnym kredytowanym obowiązany jest uiścić grzywnę w terminie 7 dni od przyjęcia mandatu.

Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. Do niego należy decyzja czy przyjąć mandat i poddać się wymierzonej karze, czy skorzystać z prawa do rozpoznania kwestii odpowiedzialności za wykroczenie na drodze sądowej. Odmowa przyjęcia mandatu jest podstawą do wszczęcia postępowania sądowego, wówczas organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie.

Ukarany posiada prawo do odwołania się od prawomocnego mandatu karnego.

Uchylenie prawomocnego mandatu następuję na wniosek ukaranego złożony w terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu, jeśli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uprawniony do uchylenia prawomocnego mandatu karnego jest sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.

Wojewoda mazowiecki jako wierzyciel należności z tytułu grzywień nałożonych w drodze mandatu karnego nie posiada uprawnień i kompetencji do rozpatrywania zasadności, uchylenia bądź zmiany wysokości grzywny nałożonej mandatem karnym.

 Ewidencjonowanie wpływów i należności z tytułu grzywień nałożonych w drodze mandatu karnego

Wojewoda mazowiecki jest wierzycielem należności z tytułu grzywień nałożonych w drodze mandatu karnego kredytowanego przez funkcjonariuszy organów z obszaru województwa mazowieckiego, upoważnionych do ich nakładania, poza należnościami z tytułu grzywień nałożonych przez funkcjonariuszy organów podległych władzom jednostki samorządu terytorialnego. Grzywny stanowią dochód skarbu państwa.

Grzywny nałożone przez funkcjonariuszy organów podległych władzom jednostki samorządu terytorialnego stanowią dochód danej jednostki samorządu (grzywny nałożone przez funkcjonariuszy straży miejskiej).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki ewidencjonuje wpływy i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, zgodnie z przepisami o zasadach prowadzenia rachunkowości.

Podziel / Share
Mateusz Balcerowicz, 25.08.2009, Ilość wejść: 20877, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry