Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

16.04.2018

Trwa nabór w konkursie PO Polska Cyfrowa: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Kolejna runda składania wniosków trwa do 30 kwietnia 2018 r.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

 • rozwój kompetencji cyfrowych umożliwiających stworzenie popytu na internet oraz TIK,

 • nabycie umiejętności korzystania z e-usług, począwszy od nauki obsługi komputera i internetu jak i rozwijanie umiejętności bardziej zaawansowanych,

 • stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym.

  Typy projektów:

  Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

  W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

  Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) .

  W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

  Grupa docelowa:

  Osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nieposiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

  Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),

 • JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,

 • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku

 • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

  Budżet i poziom dofinansowania:

  Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 160 000 000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa.

  Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 1% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu są określone Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

  Instytucją Organizującą Konkurs jest:

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13A 01-044 Warszawa

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej organizatora:
  https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-trzeci-konkurs/  

Podziel / Share
16.04.2018, Ilość wejść: 287, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry