Pomoc dla niepełnosprawnych

Paszporty

Strona posiada nowszą wersję

Kliknij tutaj, aby przejść dalej

 Infolinia paszportowa

(+48) (22) 695-73-88Infolinia automatyczna czynna jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu

Połączenie z konsultantem możliwe jest po wybraniu tonowo numeru "0"
Godziny pracy konsultantów:
 pn.: 800-1730  
 wt., śr., czw.: 800-1530
 pt.: 800-1400


Uwaga! Koszt połączenia jest zgodny z obowiązującą taryfą Twojego operatora
sieci telekomunikacyjnej

Godziny pracy punktów obsługi paszportowej

Twoje dane osobowe uległy zmianie?


Sprawdź czy twój paszport jest nadal ważny

(podstawa prawna: art. 37  
UstawA z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych - Dz. U. z 2006 r. nr 143, poz. 1027 z późn. zm. )

 TAk będą pobierane Twoje odciski palców


 

 Informacje paszportowe

Dostępne również na stronie bip.mazowieckie.pl  w zakładce poradnik klienta
 

 Numer konta bankowego, na które należy wnosić opłaty paszportowe:

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Biuro Administracyjno-Budżetowe
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

KONTO:
83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

z dopiskiem: "opłata paszportowa dla imię i nazwisko osoby ubiegającej się o paszport"
np. "opłata paszportowa dla Jana Kowalskiego"

 KOMUNIKATY I DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE

Informacje o paszporcie biometrycznym
 MSWiA - paszport biometryczny

 

Termin załatwienia sprawy

Czas oczekiwania na paszport wynosi od miesiąca do 6 tygodni.

Czas oczekiwania na paszport tymczasowy wydawany małoletnim, którzy nie ukończyli 5 roku życia, wynosi od 3 tygodni do 30 dni.

Uwagi

 • W paszportach tymczasowych nie zamieszcza się danych biometrycznych.
 • Paszporty tymczasowe wydaje się:
  • małoletnim do ukończenia 5 roku życia;
  • osobom przebywającym czasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na powrót do miejsca stałego pobytu;
  • w udokumentowanych nagłych przypadkach związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.
 • W dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
 • Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy  właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby (art. 36 ust. 1 ustawy o dokumentach paszportowych).
 • Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został uprzednio wydany. Osoba, która znalazła dokument paszportowy innej osoby, jest obowiązana do przekazania tego dokumentu do najbliższego organu paszportowego, Policji lub innego organu administracji publicznej (art. 36 ust. 2 i 3 ustawy o dokumentach paszportowych).
 • Od 28 sierpnia 2006 r. nie dokonuje się wpisów dzieci do paszportów rodziców. Dotychczasowe wpisy zachowują ważność.
 • Ustawa przewiduje możliwość wydania tej samej osobie drugiego paszportu w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności uzasadnionych:
  • względami ochrony życia i zdrowia tej osoby;
  • związanych z trudnościami w prowadzeniu przez niego działalności humanitarnej;
  • posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci potwierdzających przekraczanie granicy państw lub pobyt na ich terytorium, co uniemożliwia lub znacznie utrudnia wjazd na terytorium innego państwa;
  • względami bezpieczeństwa państwa.

Drugi paszport wydaje minister właściwy do spraw wewnętrznych (art. 22 i art. 44 ust. 2 ustawy o dokumentach paszportowych).

 • W przypadku zmiany lub konieczności sprostowania danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym (nazwiska, imion, daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL), osoba posiadająca ważny dokument paszportowy jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.
 • Dokument paszportowy traci ważność:
  • z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub znalezieniu;
  • z dniem podjęcia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez posiadacza dokumentu paszportowego;
  • z dniem śmierci jego posiadacza;
  • po upływie 60 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę danych zamieszczonych w paszporcie, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL, albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa. W przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin, o którym mowa wyżej, ten wynosi 4 miesiące.
 • Bieg sprawy rozpoczyna się z chwilą złożenia kompletu wymaganych dokumentów.
 • Składać można tylko wypełnione oryginalne druki wniosków o wydanie paszportu, które dostępne są w punktach paszportowych.
Podziel / Share
Tomasz Kępka, 02.06.2009, Ilość wejść: 97453, Rejestr zmian
Wersje dokumentu Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry