Pomoc dla niepełnosprawnych

Opłaty paszportowe

 Uwaga!

Potwierdzenie wniesienia opłaty paszportowej za pośrednictwem Internetu jest honorowane pod warunkiem, że posiada informację, iż jest to przelew elektroniczny i nie wymaga stempla dziennego banku ani podpisu.

 
  • Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
    • zmiany lub konieczności sprostowania danych podlegających wpisowi do paszportu, tj. nazwiska, imienia (imion), daty i miejsca urodzenia, płci, numeru PESEL;
    • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości,
    • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli poświadczających przekroczenia granicy.

Obniżona opłata

Wysokość obniżonej opłaty ustala się odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia wniosku o nowy paszport jedną dziesiątą część opłaty za każdy pełny rok pozostający do upływu ważności dotychczas posiadanego paszportu – w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jedną piątą – w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Podwyższona opłata

Opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200% w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Podziel / Share
02.06.2009, Ilość wejść: 115864, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Aktualne projekty

do góry