Pomoc dla niepełnosprawnych

Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa. Nowy program dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Minister Rodziny, Pracy Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019.

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnienia”-edycja 2019. Zapewnienie wsparcia w zakresie usługi opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel powstałego w dniu 1 stycznia 2019 r. państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwany „Funduszem Solidarnościowym”. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192), zwanej dalej „ustawą o SFWON”. Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ww. ustawy.

Cele Programu

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 kierowany jest do dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki na tym osobami.

W ramach celu głównego wyznaczone są następujące cele szczegółowe:

  1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej, zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego
  3. specjalistyczne poradnictwo tj. wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi,
  4. nauka w zakresie pielęgnacji / rehabilitacji i dietetyki członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią  opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami niepełnosprawnymi.

Rodzaje zadań

Program realizowany będzie w trzech Modułach:

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami , o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w:

a) miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,

b) ośrodku wparcia, domu pomocy społecznej jako zorganizowanej usługi.

MODUŁ II: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, jako rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego:

a) w ośrodkach wparcia, w tym w środowiskowych domach samopomocy posiadających miejsca całodobowego pobytu,

b) w mieszkaniach chronionych (z wyłączeniem możliwości pobytu dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością).

MODUŁ III: świadczenie usług opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami niepełnosprawnymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji i dietetyki.

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Moduł I II może być realizowany przez gminy we współpracy z powiatami, Moduł II realizowany będzie przez powiaty.

Wysokość środków z Funduszu Solidarnościowego przeznaczonych na realizację zadań

Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r. w kwocie 110 mln zł.

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 80% kosztów realizacji usług opiekuńczych.

Terminy naboru wniosków

1.Gmina/powiat składa wniosek do właściwego wojewody– do 30 kwietnia 2019 r.

2.Wojewoda sporządza i przekazuje wniosek na środki finansowe z Programu wraz z listą rekomendowanych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego – do 17 maja 2019 r.

Termin rozpatrzenia wniosków

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów do 31 maja 2019 r.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
24.04.2019, Ilość wejść: 73, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry