Pomoc dla niepełnosprawnych

Organizacje pozarządowe

Otwarty konkurs ofert w ramach nowego programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2018

W dniu 11 stycznia 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podpisała nowy program „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym..

Głównym celem Programu jest inspirowanie i wspieranie działań nakierowanych na przeciwdziałanie i rozwiązywanie problemu bezdomności. Nową kwestią w tym obszarze, której nie uwzględniał dotychczasowy Program wspierający rozwiązywanie problemu bezdomności, jest inspirowanie do wdrażania nowych metod pracy socjalnej z osobami bezdomnymi oraz programów aktywizacji społecznej i zawodowej tych osób.

W ramach celu głównego Programu wyznaczone są cztery Moduły wraz z celami szczegółowymi:

  • MODUŁ I: PROFILAKTYKA

Cel: Zapobieganie bezdomności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych;

  • MODUŁ II: AKTYWIZACJA

Cel: Prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych;

  • MODUŁ III: INFRASTRUKTURA

Cel: Dostosowanie placówek świadczących usługi dla osób bezdomnych do obowiązujących standardów (dotyczy: ogrzewalni, noclegowni i schronisk – w rozumieniu art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej);

  • MODUŁ IV: INNOWACYJNOŚĆ

Cel: inspirowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie pomocy osobom bezdomnym.

Na wsparcie finansowe projektów realizujących cele Programu w 2018 roku Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dysponuje kwotą w wysokości 6 mln zł.

Ze względu na obecną sytuację na rynku pracy w Polsce, edycja 2018 Programu będzie koncentrowała się głównie na wsparciu finansowym działań w ramach Modułu II, czyli aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych.

O dofinansowanie projektów w ramach Programu mogą ubiegać się podmioty świadczące usługi dla osób bezdomnych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, czyli organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje), o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 tej ustawy, prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej (osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego).

Ofertę w postaci papierowej należy przesłać listem poleconym do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dopiskiem Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym, w terminie do dnia 7 lutego 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć ofertę w powyższym terminie osobiście.

Adres do korespondencji:

Wydział Polityki Społecznej Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura – Placówka Zamiejscowa w Ostrołęce, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15, 07-410 Ostrołęka.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/bezdomnosc/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-pokonac-bezdomnosc-program-pomocy-osobom-bezdomnym/

 

Osoby do kontaktu:
1) Mirosław Czaplicki – 29 746 62 28,
2) Elżbieta Szczykutowicz – 22 695 71 23.

 

Załączniki:

  1. Program pomocy osobom bezdomnym.
  2. Ogłoszenie MRPiPS o otwartym konkursie ofert.
  3. Oświadczenie – tytuł prawny do nieruchomości.
  4. Oświadczenie o charakterze prowadzonej placówki udzielającej wsparcia osobom bezdomnym.
  5. Oświadczenie że placówka nie zmieni sposobu użytkowania i nie zostanie zbyta w ciągu 5 lat.
Podziel / Share
Anna Kasperska, 18.01.2018, Ilość wejść: 182, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry