Pomoc dla niepełnosprawnych

Orzecznictwo do celów pozarentowych

04.11.2015

Orzecznictwo pozarentowe w liczbach

 

 wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności

ul. GEN. ANDERSA 30, 00-210 Warszawa
 

Na terenie województwa Mazowieckiego funkcjonuje 29 Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (27 powiatowych i 2 miejskie). Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekaniai o Niepełnosprawności w Warszawie jako II instancja rozpatruje odwołania od wydanych orzeczeń przez Powiatowe / Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

 W latach 2012 - 2016 Powiatowe / Miejskie Zespoły przyjęły wnioski o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności następująco:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba złożonych wniosków w PZOON 76606 73882 81386 80706 68174

 

W analogicznym okresie Powiatowe / Miejskie Zespoły wydały ogółem orzeczeń:

Rok 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba wydanych orzeczeń w PZOON 74883 72509 74685 81927 66962

 

Do Wojewódzkiego Zespołu zostały złożone odwołania od wydanych orzeczeń przez Powiatowe / Miejskie Zespoły.  Widoczny wzrost odwołań od orzeczeń przedstawia się następująco: wzrotst w 2013 r w stosunku do 2012 r. - 8%, wzrost w 2014 r. w stosunku do 2013 r. - 19%, wzrost w 2015 r w stosunku do 2014 r. - 13%. W roku 2016 nastąpil spadek złozonych odwołań do WZON od orzeczen wydanych przez PZOON o 24% w stosunku do roku 2015.

 

 Wojewódzki Zespół w latach 2012 - 2016 wydał następującą liczbę orzeczeń ogółem.

  Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy dziecka mogą złożyć odwołanie od wydanego orzeczenia przez Wojewódzki Zespół do Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2012 - 2016 r. zostały złożone odwołania następująco:

 

 

 Orzeczenia wydane przez Powiatowe / Miejskie Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zaliczające do osób niepełnosprawnych lub do stopnia niepełnosprawności wg symbolu przyczyny niepełnosprawności przedstawiają się następująco:

 

 

 Największą liczbę orzeczeń dla osób niepełnosprawnych wydano z symbolami przyczyny niepełnosprawności: 02-P, 05-R, 07-S, 10-N, 11-I, co obrazuje poniższa grafika.

 

Zatrudnienie w wojewódzkim zespole i powiatowych zespołach do spraw orzekania o niepełnosprawności w woj. Mazowieckim – stan na dzień 30.09.2015 r.
Wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności  Liczba  Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  Liczba  Razem zatrudnieni w wojewódzkim zespole i powiatowych zespołach
Członkowie zespołu     Członkowie zespołu     RAZEM
Przewodniczący  1 Przewodniczący  29 30
Sekretarz  1 Sekretarz  29 30
Lekarze  21 Lekarze  302 323
Psycholodzy  9 Psycholodzy  75 84
Pedagodzy  2 Pedagodzy  33 35
Doradcy zawodowi  2 Doradcy zawodowi  39 41
Pracownicy socjalni  3 Pracownicy socjalni  94 97
RAZEM członkowie  39 RAZEM członkowie  601 640
Obsługa administracyjna  0 Obsługa administracyjna  68 68
Ogółem zatrudnieni w zespole  39 Ogółem zatrudnieni w zespole  669 708

 


Rozpatrując odwołania od orzeczeń 29 powiatowych/miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności wojewódzki zespół w Warszawie wydał :

- 4926 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 826 orzeczeń o niepełnosprawności w 2014 roku;

- 6373 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 1043 orzeczeń o niepełnosprawności w 2015 roku;

- 4588 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności oraz 995 orzeczeń o niepełnosprawności w 2016 roku.


W ramach nadzoru sprawowanego przez wojewodę mazowieckiego nad powiatowymi/miejskimi zespołami przeprowadzono 14 kontroli powiatowych/miejskich zespołów pod kątem kontroli orzeczeń ich zgodności z zebranymi dokumentami lub z przepisami dotyczącymi orzekania o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz kontroli prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania
o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności. Ponadto przeprowadzono 16 szkoleń, w których udział wzięło 225 członków powiatowych/miejskich zespołów na terenie województwa mazowieckiego.

Na podstawie art. 6b¹ ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w wojewódzkim zespole przeprowadza się specjalistyczne badania, w tym psychologiczne, osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
na podstawie skierowań wystawionych odpowiednio przez lekarzy lub psychologów członków zespołów orzekających o niepełnosprawności.

Powyższe badania przeprowadzane są na będącym w posiadaniu wojewódzkiego zespołu sprzęcie medycznym, z zakresu:

  • neurologii i chorób narządu ruchu,
  • chorób serca i naczyń obwodowych,
  • chorób płuc,
  • okulistyki,
  • psychologii.

W 2014 r. wojewódzki zespół przeprowadził łącznie 399 badań specjalistycznych.

Podziel / Share
Dariusz Opioła, 04.11.2015, Ilość wejść: 1067, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry