Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Kto może ubiegać się o wpis do rejestru organizatorów?

O wpis do rejestru organizatorów turnusów mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne lub inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ciągu ostatnich dwóch lat prowadziły działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć to:

 1. wniosek,
 2. oryginał aktualnego odpisu z KRS/ CEIDG,
 3. dokument potwierdzający istnienie jednostki – w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej,
 4. informację o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością wraz z dokumentem potwierdzającym ten fakt,
 5. statut, w przypadku jego posiadania,
 6. nazwa banku oraz numer rachunku bankowego,
 7. programy dla określonych we wniosku turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności albo dysfunkcji lub schorzeń osób do których jest adresowany turnus i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów,

Układając program turnusu rehabilitacyjnego należy uwzględnić zapis art. 10 c ust. 6 ustawy o rehabilitacji oraz § 9 ust. 1pkt 8 oraz § 12 ust. 2 – 6 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku należy uwierzytelnić, przez osoby uprawnione (zgodnie z art.76 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Istnieje również możliwość poświadczenia dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub Delegaturach Wydziału.

 

W jaki sposób wypełnić wniosek?

Na str. 1 należy określić rodzaj wniosku oraz wypełnić część A wniosku (załącznik - szare pola). Wypełniając str. 2 pkt II wniosku proszę skorzystać z informacji dodatkowych (załącznik).

 

Jaką kwotę i gdzie można opłacić?

Wpis do rejestru organizatorów jest bezpłatny.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można:

 • przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

         Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie
 • wypełnić elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 695 72 93.

 

Informacje dodatkowe.

Podstawą prawną do rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru organizatorów jest:

 1. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076)                
 2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007  r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.)

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od złożenia pełnego kompletu dokumentów.

Po sprawdzeniu kompletności i prawidłowości złożonych dokumentów, w tym danych zawartych w programach turnusów i stwierdzeniu spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru:

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, zawiadomienie o wpisie do rejestru przekazane zostanie wyłącznie elektronicznie, opatrzone podpisem elektronicznym.

Jeśli wniosek nie będzie kompletny, organizator zostanie wezwany do usunięcia braków we wniosku o wpis do rejestru w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Organizator jest obowiązany:

 1. poinformować wojewodę o każdej zmianie stanowiącej podstawę do uzyskania wpisu do rejestru
 2. przedstawiać wojewodzie roczne informacje, o zorganizowanych turnusach do 31 stycznia po zakończonym okresie sprawozdawczym

 

Zawarte powyżej informacje mają charakter informacyjny nie stanowią wykładni prawa.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Brzezińska, 07.05.2018, Ilość wejść: 8357, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry