Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Podstawa prawna: art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Turnusy mogą być organizowane:

 • przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą co najmniej przez 2 lata działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i uzyskały wpis do rejestru organizatorów prowadzonego przez wojewodę, zwane dalej „organizatorem turnusów",
 • wyłącznie w ośrodkach, które uzyskały wpis do rejestru ośrodków prowadzonego przez wojewodę - z wyłączeniem turnusów organizowanych w formie niestacjonarnej.

W domach pomocy społecznej lub w innych placówkach opiekuńczych turnusy mogą być organizowane wyłącznie dla osób niepełnosprawnych niebędących stałymi podopiecznymi takich jednostek.
Ośrodki, w których organizowane są turnusy, zapewniają osobom niepełnosprawnym odpowiednie warunki pobytu, dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników turnusu, oraz bazę do prowadzenia rehabilitacji i realizacji określonego programu turnusu.
Czas trwania turnusów wynosi co najmniej 14 dni.

Turnusy organizuje się wyłącznie na terenie kraju, w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników, w formie:

 • stacjonarnej,
 •  niestacjonarnej.

Wojewoda prowadzi rejestr ośrodków oraz rejestr organizatorów turnusów i dokonuje wpisu do tych rejestrów na okres 3 lat po spełnieniu przez ośrodki lub organizatorów turnusów warunków określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).

Rodzaje turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco-rekreacyjny;
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy;
 3. szkoleniowy;
 4. psychoterapeutyczny;
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnusy rehabilitacyjne mogą być organizowane dla następujących grup osób niepełnosprawnych:

 1. z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;
 2. z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na  wózkach inwalidzkich;
 3. z dysfunkcją narządu słuchu;
 4. z dysfunkcją narządu wzroku;
 5. z upośledzeniem umysłowym;
 6. z chorobą psychiczną;
 7. z padaczką;
 8. ze schorzeniami układu krążenia;
 9. z innymi niż wymienione w pkt 1—8 dysfunkcjami lub schorzeniami.(np. ze schorzeniami układu krążenia, z zaburzeniami głosu i mowy, z chorobami neurologicznymi, z chorobami układu oddechowego, z chorobami układu pokarmowego, z przewlekłymi chorobami wątroby, z przewlekłym zapaleniem trzustki, z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego, z chorobami układu krwiotworczego, z chorobami układu moczowo-płciowego, z chorobami wymagającymi leczenia dietami eliminacyjnymi).

Turnusy rehabilitacyjne organizuje się dla osób niepełnosprawnych o zbliżonych potrzebach, wynikających w szczególności z ich wieku lub rodzaju niepełnosprawności albo rodzaju schorzeń lub dysfunkcji.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ubiegająca się o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, składa wniosek o wpis do rejestru organizatorów tych turnusów wraz z:

 1. zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej — w  przypadku osób fizycznych prowadzących tę działalność;
 2. aktualnym wypisem z rejestru sądowego lub innym dokumentem potwierdzającym osobowość prawną jednostki — w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną;
 3. dokumentem potwierdzającym istnienie jednostki — w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej;
 4. oświadczeniem o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Funduszu;
 5. informacją o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością;
 6. statutem, w przypadku jego posiadania;
 7. nazwą banku i numerem własnego rachunku bankowego;
 8. programami dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Wzór wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia. Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych powinien spełniać następujące warunki:

 1. realizować turnusy zgodnie z opracowanymi i złożonymi u wojewody programami tych turnusów;
 2. zapewnić kadrę gwarantującą prawidłową realizację programów turnusów, w skład której wchodzą w szczególności:
  • kierownik odpowiedzialny za przebieg danego turnusu,
  • pielęgniarka,
  • specjalista do spraw rehabilitacji ruchowej,
  • specjalista do spraw rekreacji,
  • pedagog lub inna osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne w przypadku turnusów organizowanych dla dzieci niepełnosprawnych lub osób z upośledzeniem umysłowym,
  • psycholog lub lekarz psychiatra w przypadku turnusów organizowanych dla osób z chorobą psychiczną,
  • tłumacz języka migowego w przypadku turnusów organizowanych dla osób z dysfunkcją narządu słuchu,
  • inni specjaliści w zależności od potrzeb wynikających z programu danego turnusu lub niepełnosprawności uczestników tego turnusu;
 3. zapewnić łączny czas zorganizowanych zajęć indywidualnych i grupowych na turnusach w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin dziennie, a dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz osób z upośledzeniem umysłowym w wymiarze nie mniejszym niż 7 godzin dziennie;
 4. zapewnić zajęcia specjalistyczne związane z rodzajem danego turnusu i uwzględniające rodzaj niepełnosprawności lub rodzaj dysfunkcji albo schorzeń uczestników turnusu w wymiarze nie mniejszym niż 60% ogólnego czasu zorganizowanych zajęć dla uczestników turnusu, określonych w programie tego turnusu;
 5. zapewnić osobom niepełnosprawnym stałą opiekę pielęgniarską i umożliwić korzystanie z opieki lekarskiej podczas turnusów;
 6. zapewnić badanie lekarskie na początku turnusów i w razie potrzeby także na końcu tych turnusów w przypadku turnusów, których program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne;
 7. przekazać właściwemu centrum pomocy informację o przebiegu turnusu,
 8. przekazywać wojewodzie w terminie do dnia 31 stycznia informację o zrealizowanych w poprzednim roku kalendarzowym turnusach, z uwzględnieniem liczby tych turnusów i liczby uczestników;
 9. dokonywać zwrotu przekazanych środków, na wskazany rachunek bankowy w terminie do 7 dni od dnia zakończenia turnusu:
  • w wysokości 100 % przekazanego dofinansowania w przypadku rezygnacji osoby niepełnosprawnej z uczestnictwa w turnusie przed jego rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji tego turnusu,
  • w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej na turnusie w wymiarze co najmniej połowy czasu trwania tego turnusu;
 10. przechowywać następujące dokumenty dotyczące turnusów:
  • zawiadomienie o wpisie do rejestru organizatorów i informację o wpisie do rejestru ośrodków, dotyczące okresu, w którym organizowano te turnusy,
  • informację o rodzaju niepełnosprawności uczestnika lub o rodzaju schorzenia (dysfunkcji) tego uczestnika,
  • kopię oświadczeń organizatora turnusów,
  • programy turnusów,
  • informację o kadrze oraz jej uprawnieniach,
  • kopię informacji o przebiegu tych turnusów,
  • inne dokumenty niezbędne przy organizacji tych turnusów, w szczególności umowy.

Organizator turnusów rehabilitacyjnych odpowiada za dobór uczestników, prawidłową realizację programów turnusów oraz miejsce ich realizacji, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności lub schorzenia albo dysfunkcji uczestników.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 28.04.2009, Ilość wejść: 7506, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry