Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Kto może ubiegać się o wpis do rejestru ośrodków?

O wpis do rejestru ośrodków może ubiegać się właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek albo prowadzący ośrodek.

 

Gdzie i jakie dokumenty należy złożyć?

Wniosek o wpis do rejestru ośrodków należy złożyć do właściwego terytorialnie samorządu województwa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62 a, 02-002 Warszawa.

Wniosek o wpis można również złożyć elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia.

W terminie 30 dni od momentu złożenia wniosku MCPS dokona wizytacji ośrodka i wyda opinię o ośrodku, a następnie przekaże ją wraz z wnioskiem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

W uzupełnieniu do wniosku (wraz z opinią) należy złożyć dokumenty tj.:

  1. dokument potwierdzający prawo do nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek lub prowadzenia ośrodka (np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, umowę dotyczącą prowadzenia ośrodka,
  2. kopię uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem umowy z podmiotem umożliwiającym korzystanie z zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego.

Aby uzyskać wpis do rejestru ośrodków muszą być spełnione wymogi określone w § 15 rozporządzenia w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

 

W jaki sposób wypełnić wniosek?

Na str. 1 należy określić rodzaj wniosku oraz wypełnić część A wniosku (załącznik - szare pola). Wypełniając str. 2 pkt II wniosku proszę skorzystać z informacji dodatkowych (załącznik).

 

Jaką kwotę i gdzie można opłacić?

Wpis do rejestru organizatorów jest bezpłatny.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można:

  • przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

         Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

  • złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie
  • wypełnić elektronicznie przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 695 72 93.

 

Informacje dodatkowe.

Podstawą prawną do rozpatrywania wniosków o wpis do rejestru organizatorów jest:

  1. ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076)
  2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007  r. Nr 230, poz. 1694, z późn. zm.)

Wnioski są rozpatrywane w ciągu 30 dni od złożenia pełnego kompletu dokumentów

Po sprawdzeniu kompletności złożonych dokumentów i stwierdzeniu spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru:

W przypadku wniosku złożonego elektronicznie, zawiadomienie o wpisie do rejestru przekazane zostanie wyłącznie elektronicznie, opatrzone podpisem elektronicznym.

Jeśli wniosek nie będzie kompletny, organizator zostanie wezwany do usunięcia braków we wniosku o wpis do rejestru w terminie 30 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Organizator jest obowiązany poinformować wojewodę o każdej zmianie stanowiącej podstawę do uzyskania wpisu do rejestru.

 

Zawarte powyżej informacje mają charakter informacyjny nie stanowią wykładni prawa.

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Brzezińska, 07.05.2018, Ilość wejść: 3892, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry