Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Wpis do rejestru ośrodków

Podstawa prawna: art. 10d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.).
Warunkiem dokonania wpisu do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania, jest pozytywne rozpatrzenie przez wojewodę wniosku o wpis do tego rejestru, zaopiniowanego przez samorząd województwa.
Wniosek o wpis należy złożyć w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej przy ulicy Nowogrodzkiej 62a, 02 – 002 Warszawa.

Opinia powinna zawierać:

 1. stwierdzenie zgodności lub braku zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym;
 2. informację o standardzie ośrodka;
 3. ocenę warunków sanitarnohigienicznych;
 4. ocenę możliwości zapewnienia osobom niepełnosprawnym dogodnych warunków pobytu, odpowiednich do rodzajów ich niepełnosprawności;
 5. ocenę zaplecza i jego wyposażenia do realizacji programów turnusów i prowadzenia różnych form aktywnej rehabilitacji, w tym zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników tych turnusów i zajęć wypoczynkowych, oraz zaplecza do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusu z programem zawierającym takie zabiegi, w zależności od rodzaju turnusów, które będą odbywały się w ośrodku;
 6. stwierdzenie spełniania warunków określonych w § 15 ust. 1 pkt 2—4 rozporządzenia;
 7. inne uznane za istotne informacje o ośrodku.

W terminie 30 dni od dnia otrzymania od samorządu województwa informacji o występujących we wniosku ośrodka uchybieniach wnioskodawca powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje niewydanie opinii i nieprzekazanie wniosku wojewodzie.
Samorząd województwa informuje ośrodek o wydanej opinii.
Wnioskodawca w terminie 30 dni od dnia otrzymania od wojewody informacji o występujących we wniosku uchybieniach powinien je usunąć. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku ośrodka bez rozpatrzenia.
Wzór wniosku ośrodka o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Wnioski o wpis można również składać przez Portal Informacyjno-Usługowy emp@tia: http://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0.

Wpis do rejestru ośrodków otrzymuje ośrodek, jeżeli:

 1. wniosek ośrodka został złożony przez właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, w której zlokalizowany jest ośrodek, albo prowadzącego ośrodek;
 2. posiada:
  • bazę noclegową i żywieniową umożliwiającą realizację turnusów dla co najmniej 20-osobowej zorganizowanej grupy osób niepełnosprawnych oraz dla niezbędnych opiekunów i kadry,
  • zaplecze do realizacji programów turnusów oraz aktywnych form rehabilitacji, w tym prowadzenia zajęć mających na celu poprawę psychofizycznej sprawności uczestników turnusów i zajęć wypoczynkowych oraz zaplecze do przeprowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych w przypadku turnusów z programem zawierającym takie zabiegi oraz innych zajęć wynikających
  • zaplecze do realizacji zajęć kulturalno-oświatowych,
  • zaplecze rekreacyjno-wypoczynkowe,
  • gabinet lekarski lub zabiegowy wyposażony w umywalkę z bieżącą wodą, leżankę lekarską, wagę lekarską, aparat do mierzenia ciśnienia oraz podstawowy zestaw do udzielania pierwszej pomocy;
 3. obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka są dostępne dla grup osób niepełnosprawnych, wskazanych we wniosku, oraz zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby;
 4. spełnia następujące warunki dostępności,
 5. uzyskał opinię samorządu województwa;
 6. uzyskał pozytywną ocenę wojewody.

Oceny spełnienia warunków uzasadniających wpis do rejestru ośrodków dokonuje się na podstawie:

 1. informacji zawartych we wniosku ośrodka,
 2. opinii, o której mowa w § 15 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia
  — uwzględniając dostępność ośrodka dla określonych grup osób niepełnosprawnych oraz możliwość realizacji określonych programów turnusów rehabilitacyjnych.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 28.04.2009, Ilość wejść: 3311, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry