Pomoc dla niepełnosprawnych

Turnusy rehabilitacyjne

Dostępność ośrodka, w którym organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230 poz. 1694 z późn. zm.)

Ośrodek uznaje się za spełniający warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych, jeżeli obiekty, pomieszczenia, infrastruktura i otoczenie (teren) ośrodka zapewniają bezpieczne i samodzielne użytkowanie przez te osoby.

a) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jeżeli posiada:

  • utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze,
  • drzwi wejściowe do budynku, w tym skrzydło zasadnicze, oraz do pomieszczeń noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetów lekarskich oraz w ciągach komunikacyjnych, o szerokości w świetle co najmniej 0,9 m oraz o wysokości co najmniej 2 m, bez progu lub z progiem nie wyższym niż 0,02 m,
  • powierzchnię przed drzwiami wejściowymi pozbawioną odbojów, skrobaczek, wycieraczek lub innych urządzeń wystających ponad poziom wejścia do budynku lub wpuszczonych poniżej poziomu,
  • skrzydła drzwiowe oznakowane w sposób widoczny i wykonane z materiałów zapewniających bezpieczeństwo użytkowników
  • w szczególności w przypadku stłuczenia wypełnienia skrzydła drzwi,
  • stopnie schodów bez nosków i podcięć, o nawierzchni wykonanej z materiałów niepowodujących poślizgu lub zabezpieczonej taśmą antypoślizgową,
  • schody służące do pokonania wysokości większej niż 0,5 m, zaopatrzone w balustrady z wypełnieniem płaszczyzn pionowych od strony otwartej, zabezpieczającym przed wypadnięciem osób,
  • schody o szerokości biegu ponad 4 m zaopatrzone w balustradę pośrednią,
  • przy schodach obustronne poręcze przedłużone na początku i na końcu o 0,3 m, zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,
  • osłony otworów na powierzchniach ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych znajdujące się w płaszczyźnie tych ciągów, a otwory w tych osłonach o średnicy nie większej niż 0,02 m.
  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne wyposażone w odpowiednie uchwyty i siedziska niezbędne do korzystania z urządzeń,
  • nawierzchnię w zewnętrznych i wewnętrznych ciągach komunikacyjnych, pomieszczeniach noclegowych, higieniczno-sanitarnych, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinetach lekarskich i innych pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia oraz pochylni wewnętrznych i zewnętrznych wykonaną z materiałów niepowodujących poślizgu,
  • balustrady od strony przestrzeni otwartej przy pochylniach, portfenetrach, balkonach i loggiach z wypełnieniem płaszczyzn pionowych zabezpieczającym przed wypadnięciem osób,
  • podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym samodzielną komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka, o liczbie kondygnacji większej niż dwie, zawierających pomieszczenia, o których mowa w tiret jedenastym, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,
  • miejsca postojowe ze stanowiskami zarezerwowanymi dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych,

b) dla osób z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich, jeżeli:

  • spełnia warunki określone w lit. a tiret drugie - czwarte, dziewiąte, jedenaste, dwunaste i czternaste,
  • posiada utwardzone dojścia do budynku i ciągi piesze o szerokości minimalnej 1,5 m,
  • posiada furtki w ogrodzeniu otwierające się do środka działki, pozbawione progów, o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m,
  • posiada pochylnie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, spełniające warunki określone w przepisach odrębnych, zapewniające dostęp do drzwi wejściowych obiektów ośrodka, jeżeli dostęp z poziomu terenu jest niemożliwy, a także niwelujące różnice poziomów w zakresie jednej kondygnacji, w przypadku braku urządzeń obsługujących różnice poziomów,
  • posiada poziomą przestrzeń manewrową o wymiarach przynajmniej 1,5 m na 1,5 m umożliwiającą manewrowanie wózkiem inwalidzkim przed wejściem do budynku,
  • posiada podnośnik lub dźwig umożliwiający osobom niepełnosprawnym na wózku inwalidzkim samodzielną lub z pomocą opiekuna komunikację między kondygnacjami w obiektach ośrodka o liczbie kondygnacji większej niż jedna, zawierających pomieszczenia, o których mowa w lit. a tiret jedenaste, oraz pomieszczenia obsługi biurowej uczestników tych turnusów i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia na różnych kondygnacjach,
  • posiada pomieszczenia higieniczno-sanitarne o powierzchni zapewniającej swobodę manewrowania wózkiem inwalidzkim, wyposażone w uchwyty umożliwiające przemieszczanie się z wózka inwalidzkiego na sedes, ławkę lub siedzisko pod natryskiem,
  • posiada co najmniej jedno okno w pokojach noclegowych zaopatrzone w urządzenie umożliwiające jego otwarcie i regulację otwarcia, zamontowane nie wyżej niż 1,2 m od poziomu podłogi,
  • posiada wyposażenie i jego rozmieszczenie w pokojach noclegowych oraz pomieszczeniach ogólnego przeznaczenia zapewniające swobodę ruchu i użytkowania tego wyposażenia osobom na wózku inwalidzkim,

c) dla osób z dysfunkcją narządu słuchu, jeżeli:

  • — spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie, czwarte, szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,
  • — posiada instalację alarmową przeciwpożarową wymaganą przepisami odrębnymi, ze świetlną sygnalizacją zagrożenia, zainstalowaną co najmniej w pokojach noclegowych,
  • — posiada widocznie oznakowane zewnętrzne i wewnętrzne ciągi komunikacyjne, pomieszczenia noclegowe, higieniczno-sanitarne, rekreacji, rehabilitacji, żywienia, gabinety lekarskie i inne pomieszczenia ogólnego przeznaczenia,

d) dla osób z dysfunkcją narządu wzroku, jeżeli:

  • spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie
  • szóste, ósme, jedenaste i dwunaste,
  • posiada oznaczone piktogramami opisanymi pismem Braille'a drogi ewakuacyjne, drzwi, ciągi komunikacyjne poziome i pionowe, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dojścia do gabinetów lekarskich, miejsc noclegowych, rekreacji, rehabilitacji oraz żywienia,
  • posiada oznaczone kolorystycznie oraz fakturą nawierzchni zmiany poziomów nawierzchni i kierunku ciągów komunikacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności początku i zakończenia schodów w obrębie 0,3 m od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów,
  • posiada ściany, sufit i posadzki ciągów komunikacyjnych i pomieszczeń noclegowych wykończone materiałami matowymi niepowodującymi olśnienia,
  • posiada listwy prowadzące na pionowych powierzchniach głównych ciągów komunikacyjnych umieszczone na wysokości 1
  • 1,1 m, w odległości 0,03
  • 0,04 m od ściany.
  • posiada rozwiązania techniczne dotyczące grzejników centralnego ogrzewania uniemożliwiające poparzenie,

e) dla osób z upośledzeniem umysłowym, z chorobą psychiczną, z padaczką, ze schorzeniami układu krążenia, z innymi schorzeniami niż wymienione w pkt. a-d, jeżeli spełnia warunki określone w lit. a tiret trzecie—szóste, ósme, jedenaste i dwunaste;

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 28.04.2009, Ilość wejść: 3686, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry