Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

17.04.2014

Zaświadczenia potwierdzające posiadanie statusu zakładu atywności zawodowej

Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu atywności zawodowej

art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.)

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia,.
  2. Aktualnego na dzień złożenia wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz.2046 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) – podpisanego przez pracodawcę (w zalączniku).
  3. Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych – tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc/e następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W), tabele – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – podpisane przez pracodawcę -  (w załączniku).
  4. Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku przedłożenia kopii należy ją poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1796, z późn. zm.).
  5. Dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
    * (Organizacje Pożytku Publicznego są zwolnione z ww. opłaty skarbowej)
Podziel / Share
Hubert Sikorski, 17.04.2014, Ilość wejść: 2788, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry