Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

09.01.2015

Zaświadczenia potwierdzające zgłoszenie przedmiotów opodatkowania zajętych na potrzeby zakładów aktywności zawodowej

 

Zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia przedmiotów zajętych na prowadzenie zakładu aktywności zawodowej.

art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 716, z późn. zm.)

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia wraz ze zgłoszeniem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie zakładu zawodowej – (załącznik).
  2. Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku przedłożenia kopii należy ją poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2015r. Nr 1137).
  3. Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych – tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc/e następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W), tabele – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – podpisane przez pracodawcę -  (załącznik).
  4. Aktualnego na dzień złożenia wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków określonych dla Zakładów Aktywności Zawodowej w art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz § 14 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850) – podpisanego przez pracodawcę (załącznik).
  5. Dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.
    * (Organizacje Pożytku Publicznego są zwolnione z ww. opłaty skarbowej)
Podziel / Share
Hubert Sikorski, 09.01.2015, Ilość wejść: 1064, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry