Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

Przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej.

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)

Powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwana dalej „ organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej. Wskaźnik zatrudnienia tych osób, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 4. organizator przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności zawodowej,
 5. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodwej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r. poz. 850).

W związku z powyższym, w celu uzyskania decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu aktywności zawodowej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego
na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) należy złożyć następujące dokumenty:

 1. wniosek organizatora adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający nazwę oraz siedzibę organizatora i nazwę zakładu,
 2. opinię starosty,
 3. zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 4. potwierdzenie nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
 5. oryginał aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
 6. informację o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z określeniem stopnia i symbolu niepełnosprawności,
 7. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia  użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy,
 8. oświadczenie o spełnianiu wymogów,
 9. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy o zapewnianiu doraźnej opieki medycznej,
 10. zaświadczenia o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą
  ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych,
 11. kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem umowy zawartej z placówką medyczną świadczącą specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo
  i usługi rehabilitacyjne,
 12. oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,
 13. informacja o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na cele określone zgodnie z art. 29 ust. 4 ww. ustawy,
 14. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z tytułu dokonania czynności urzędowej, zgodnie z art.1 ust.1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
  o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem - wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, w wysokości 10,- zł.

Wymienione dokumenty należy przesłać na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów.

 

Wnioski pracodawców rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Pozostałe informacje dotyczące m.in.: uchylenia statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, zmiany decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej można uzyskać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, 00-210 Warszawa, ul. Andersa 30 , pok. 1  tel. (0 22) 536 05 40, fax  (0 22) 536 05 42.

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Grala, 30.04.2009, Ilość wejść: 3527, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry