Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

Kto może ubiegać się o przyznanie statusu?

O przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej może ubiegać się: powiat, gmina oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwana dalej „ organizatorem”, która utworzy wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę jeżeli:

 1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne,
  • zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną,
 2. obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:
  • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich,
 3. jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne,
 4. organizator przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności zawodowej,
 5. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej.

Stany zatrudnienia stanowiące podstawę do wyliczenia wskaźników ustala się w osobach.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć aby uzyskać status to:

 1. wniosek organizatora zakładu (sporządzony indywidualnie) zawierający: nazwę i siedzibę organizatora oraz adres zakładu, informację o prowadzonej działalności (branża, profil), informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaje schorzeń),
 2. statut organizatora,
 3. oryginał aktualnego odpisu z KRS,
 4. kopię zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,
 5. kopię decyzji o nadaniu numeru NIP,
 6. dokumenty potwierdzające wyodrębnienie organizacyjne i finansowe zakładu oraz tytuł prawny do obiektu lub lokalu przeznaczonego na działalność zakładu,
 7. regulamin utworzonego zakładu aktywności zawodowej,
 8. regulamin zakładowego funduszu aktywności,
 9. oświadczenie o przeznaczaniu uzyskanych dochodów na zakładowy fundusz aktywności
 10. opinię starosty,
 11. umowę o dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładu aktywności zawodowej,
 12. informację o stanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych z określeniem stopnia i symbolu niepełnosprawności (załącznik),
 13. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na siedzibę zakładu, stwierdzającej, że obiekty i pomieszczenia  użytkowane przez zakład  odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy o rehabilitacji,
 14. informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu, umów zawartych ze specjalistycznym leczniczym świadczącym opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
 15. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku należy uwierzytelnić, przez osoby uprawnione (zgodnie z art.76 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Istnieje również możliwość poświadczenia dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub Delegaturach Wydziału.

 

Jaką kwotę i gdzie można opłacić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10,- zł. Można jej dokonać:

 • przelewem bankowym na konto: Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, Numer - 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 (opłata skarbowa za ..........),
 • w kasie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Budżetowo – Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Wydział Polityki Społecznej

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 695 72 93.

 

Informacje dodatkowe.

Podstawą prawną przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie statusu zakładu aktywności zawodowej jest:

- ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076).

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850).

 

Wnioski są rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych art. 35 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz  z 2018 poz. 149 i poz. 650).

Prowadzący zakład aktywności zawodowej jest obowiązany:

 1. poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 29 i 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,
 2. przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków.
  • do dnia 20 lipca za I półrocze,
  • do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.

Pracodawca prowadzący zakład aktywności zawodowej ma możliwość złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu lub zgłoszenia przedmiotów opodatkowania. Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu z KRS, informację o stanie zatrudnienia, oświadczenie o spełnianiu wymogów dla zakładów aktywności zawodowej oraz potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.

 

W toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Zawarte powyżej informacje mają charakter informacyjny nie stanowią wykładni prawa.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Brzezińska, 07.05.2018, Ilość wejść: 3908, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry