Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady aktywności zawodowej

Opłata skarbowa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827,z późn. zm.)

Opłacie skarbowej podlega:

 1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
  • dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
  • wydanie zaświadczenia na wniosek,
  • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:

 1. od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej;
 2. od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 3. od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 4. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie;
 5. od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub z chwilą użycia zaświadczenia w sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1 ustawy o opłacie skarbowej.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu.
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:

 1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
 2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłaty skarbowej od czynności dokonanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki należy dokonać:

 1. Na konto: Nazwa - Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43,Numer - 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 ( opłata skarbowa za ..........),
 2. W kasie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Budżetowo – Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.
Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 30.04.2009, Ilość wejść: 6872, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry