Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej

Przyznanie statusu zakładu pracy chronionej

Nadawanie statusu zakładu pracy chronionej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
00-210 Warszawa, ul. Andersa 30
tel. ( 0 22 ) 536 05 40, fax  (0 22) 536 05 42

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

STATUS ZAKŁADU PRACY CHRONIONEJ

Zgodnie z art. 28 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.),  pracodawca prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy, zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w pkt. 1, przez okres co najmniej 6 miesięcy, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli:

1.  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi:

  • co najmniej 50%, a w tym co najmniej 20 % ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, albo: 
  •  co  najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego
     albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

2.  obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

  •  odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń   higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

Okoliczności powyższe stwierdza – na wniosek pracodawcy – Państwowa Inspekcja Pracy (Okręgowy Inspektorat Pracy właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w lit. b) w stosunku do osób zatrudnionych w dozorze i ochronie mienia – zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy.

Stanowisko PIP wyrażane jest w formie decyzji i powinno dotyczyć wszystkich miejsc wykonywania działalności gospodarczej.

3.  jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i  usługi rehabilitacyjne.

W związku z powyższym, w celu uzyskania decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie art. 30 ust 1 ustawy w powiązaniu z art. 139 Ustawy z 27sierpnia 1997 r. (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) należy złożyć następujące dokumenty:

1.  wniosek pracodawcy adresowany do Wojewody Mazowieckiego zawierający:

  •   dokładną nazwę i adres zakładu ( z podaniem siedziby i miejsc wykonywania działalności gospodarczej), 
  •   informację o prowadzonej działalności gospodarczej ( branża, profil produkcji itp.),
  •   informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych ( rodzaje schorzeń ),

Z wnioskiem o nadanie statusu zakładu pracy chronionej, zgodnie z art. 28 ust. 1a ww. ustawy, może wystąpić spółdzielnia socjalna, która powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej. Wniosek należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego.

2.  tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku – podpisane przez pracodawcę.

Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąc – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w  osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. 
Liczbę osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oblicza się w poszczególnych miesiącach jako przeciętną przy zastosowaniu średniej arytmetycznej dodając stany zatrudnienia w poszczególnych dniach pracy w danym miesiącu łącznie z przypadającymi w tym czasie niedzielami, świętami oraz dniami wolnymi od pracy (przyjmując dla tych dni stan zatrudnienia z dnia poprzedniego i otrzymaną sumę dzieląc przez liczbę dni kalendarzowych w tym miesiącu).
Dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności pełny wymiar czasu pracy stanowi 8 godzin dziennie i 40 tygodniowo, natomiast dla osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 7 godzin dziennie i 35 godzin tygodniowo.
Zgodnie z art. 28 ust 3 do stanu zatrudnienia wlicza się także osoby niepełnosprawne wykonujące pracę nakładczą. Przy ustalaniu wymiaru czasu pracy tych osób należy zastosować przepis § 28 ust 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. z 1976 r. Nr 3, poz. 19 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że wykonawcę pracy nakładczej uważa się w danym miesiącu kalendarzowym za zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli otrzymał wynagrodzenie co najmniej w wysokości najniższego wynagrodzenia.

3.   oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy stwierdzające, że obiekty i pomieszczenia  użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy,

4.   informację o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych ( kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniami o uprawnieniach do wykonywania zawodu, a w przypadku zatrudnienia pielęgniarki na podstawie umowy cywilno-prawnej – zaświadczenie o wpisie do rejestru indywidualnych praktyk i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek, położnych wydane przez właściwą ze względu na miejsce wykonywania praktyki okręgową radę pielęgniarek i położnych; umowy zawartej ze specjalistyczną placówką świadczącą opiekę medyczną i rehabilitacyjną, a w przypadku prowadzenia przez zakład własnej przychodni również decyzję wojewody o wpisie do rejestru zakładów opieki zdrowotnej, przy czym pielęgniarka zatrudniona w tej przychodni nie musi posiadać zezwolenia, o którym mowa wyżej ), ww. dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę, a także oświadczenie o zapewnieniu dowozu pracowników do lekarzy i na zabiegi rehabilitacyjne,

5.  kopię postanowienia sądu rejonowego o wpisaniu spółki lub spółdzielni do odpowiedniego rejestru sądowego oraz odpis aktualny z rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku prowadzenia działalności podlegającej koncesjonowaniu – koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej, wydaną przez odpowiedni organ,

6.  kopię zaświadczenia Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego o nadaniu numeru REGON,

7.  kopię decyzji Urzędu Skarbowego w sprawie nadania numeru identyfikacyjnego podatnika (NIP),

8.  potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej z tytułu dokonania czynności urzędowej, zgodnie z art.1 ust.1 lit. a) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem - wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, w wysokości 10,- zł.

Dokumenty wymienione w punktach 5,6,7 powinny być uwierzytelnione za zgodność z oryginałem, istnieje możliwość poświadczenia w/w dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub w Delegaturach Wydziału po uprzednim przedstawieniu ich oryginałów.
Wymienione dokumenty należy przesłać na adres: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.

Ponadto informujemy, że w toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia innych dokumentów.

Wnioski pracodawców rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 
Pozostałe informacje dotyczące min.: uchylenia statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, zmiany decyzji nadającej status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej można uzyskać w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Wydział Polityki Społecznej Oddział ds. Osób Niepełnosprawnych, 00-210 Warszawa, ul. Andersa 30 , pok. 1  tel. (0 22) 536 05 40, fax  (0 22) 536 05 42

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Brzezińska, 06.05.2009, Ilość wejść: 9340, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry