Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej

Kto może ubiegać się o przyznanie statusu?

O przyznanie statusu zakładu pracy chronionej mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność gospodarczą przez okres, co najmniej 12 miesięcy zatrudniający nie mniej niż 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz:

1. Osiągają przez okres co najmniej 6 miesięcy wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych tj.:

 • co najmniej 50%, a w tym, co najmniej 20% ogółu zatrudnionych stanowią osoby zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 
 • co najmniej 30% niewidomych lub psychicznie chorych, albo upośledzonych umysłowo zaliczonych do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.

2. Obiekty i pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy:

 • odpowiadają przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higienicznosanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

3. Jest zapewniona doraźna i specjalistyczna opieka medyczna oraz poradnictwo i usługi rehabilitacyjne.

Również Spółdzielnia socjalna, powstała w wyniku przekształcenia spółdzielni inwalidów lub spółdzielni niewidomych mającej status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, uzyskuje status pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej, jeżeli wystąpi z wnioskiem o nadanie takiego statusu w terminie 3 miesięcy od daty wpisu tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego, ma możliwość uzyskać status.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć to:

 1. wniosek (sporządzony indywidualnie) o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej zawierający dokładną nazwę firmy i adres zakładu (należy podać siedzibę i miejsca wykonywania działalności gospodarczej), informację o prowadzonej działalności (branża, profil, itp.) oraz informację o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych (rodzaj schorzeń),
 2. tabele ilustrujące stan zatrudnienia, w celu udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych za okres co najmniej 6 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku,
 3. oryginał decyzji Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, potwierdzającej że obiektyi pomieszczenia użytkowane przez zakład pracy odpowiadają wymogom określonym w art. 28 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy o rehabilitacji (w decyzji powinny być uwzględnione adresy wszystkich obiektów i pomieszczeń użytkowane przez podmiot) oraz tytuły prawne do użytkowania wskazanych obiektów i pomieszczeń,
 4. informacja o sposobie zapewnienia doraźnej i specjalistycznej opieki medycznej oraz poradnictwa i usług rehabilitacyjnych (kopie: umów o pracę z personelem medycznym wraz z zaświadczeniem o prawie wykonywania zawodu, umów zawartych ze specjalistycznym leczniczym świadczącym opiekę medyczną i rehabilitacyjną z wyszczególnieniem świadczonych usług korelujących ze schorzeniami występującymi u zatrudnionych osób niepełnosprawnych),
 5. oryginał odpisu z KRS lub CEIDG,
 6. kopię decyzji nadającej nr NIP oraz zaświadczenie o nadaniu nr REGON,
 7. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Kopie dokumentów załączonych do wniosku należy uwierzytelnić, przez osoby uprawnione (zgodnie z art.76 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). Istnieje również możliwość poświadczenia dokumentów w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego lub Delegaturach Wydziału.

 

Jaką kwotę i gdzie można opłacić?

Opłata skarbowa za wydanie decyzji wynosi 10,- zł. Można jej dokonać:

 1. przelewem bankowym na konto nr: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa (tytuł przelewu: opłata skarbowa za ..........),
 2. w kasie: Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Wydział Budżetowo – Księgowy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa.

 

W jaki sposób złożyć wniosek?

Wniosek wraz z kompletem dokumentów można przesłać pocztą (listem poleconym) na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

lub złożyć osobiście w Kancelarii Głównej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy pl. Bankowym 3/5.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 695 72 93.

 

Informacje dodatkowe

Podstawą prawną do rozpatrywania wniosków o przyznanie statusu zakładu pracy chronionej jest ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076).

Wnioski są rozpatrywane w trybie i na zasadach określonych w art. 35 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 oraz z 2018 r. poz. 149 i poz. 650).

Prowadzący zakład pracy chronionej jest obowiązany:

1. poinformować wojewodę o każdej zmianie dotyczącej spełnienia warunków i realizacji obowiązków, o których mowa w art. 28 i 33 ust. 1 i 3 ustawy  o rehabilitacji, w terminie 14 dni od daty tej zmiany,

2. przedstawiać wojewodzie półroczne informacje, dotyczące spełniania tych warunków:

 • do dnia 20 lipca za I półrocze,
 • do dnia 20 stycznia za II półrocze roku sprawozdawczego.

Pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej ma możliwość złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie statusu lub zgłoszenia przedmiotów opodatkowania. Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu z KRS/CEIDG, informację o stanie zatrudnienia, oświadczenie o spełnianiu wymogów dla zakładów pracy chronionej oraz potwierdzenie opłaty skarbowej w wysokości 17,- zł.

 

W toku postępowania administracyjnego, może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów.

 

Zawarte powyżej informacje mają charakter informacyjny nie stanowią wykładni prawa.

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Ewa Brzezińska, 30.04.2018, Ilość wejść: 10087, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry