Pomoc dla niepełnosprawnych

Zakłady pracy chronionej

Zaświadczenia

Wydawanie zaświadczeń

Wymagane dokumenty:

 1. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia przedmiotów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych   (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.).
 2. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu zakładu pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej- na podstawie art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

1. Zaświadczenie potwierdzające dokonanie zgłoszenia przedmiotów zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej

art. 7 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.).

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest przedłożenie:

 1. Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia wraz ze zgłoszeniem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej – (DRUK DO POBRANIA W TABELI).
 2. Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku przedłożenia kopii należy ją poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1796 z późn. zm.), istnieje możliwość poświadczenia kopii w tutejszym Urzędzie – po przedłożeniu oryginałów.
 3. Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych - tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W) – podpisane przez pracodawcę. Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – (DRUK DO POBRANIA W TABELI).
 4. Oświadczenia pracodawcy o spełnianiu warunków określonych w  art. 28 ust. 1 - 3 oraz obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm. ) – (DRUK DO POBRANIA W TABELI).
 5. Dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Format: Nazwa pliku: Rozmiar: Pobierz:
Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia wraz ze zgłoszeniem przedmiotów opodatkowania zajętych na prowadzenie zakładu pracy chronionej. 35,5 KB  pobierz
  Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych - tabele ilustrujące zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W) – podpisane przez pracodawcę.  15,4 KB   pobierz
  Oświadczenia pracodawcy o spełnianiu warunków określonych w  art. 28 ust. 1 - 3 oraz obowiązków wynikających z art. 33 ust. 1 i 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.).  32,6 KB   pobierz

 

2. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie statusu zakładu pracy chronionej

art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.).

Warunkiem wydania takiego zaświadczenia jest przedłożenie:

 1. Wniosku pracodawcy o wydanie stosownego zaświadczenia,.
 2. Aktualnego na dzień złożenia wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) – podpisanego przez pracodawcę
  (DRUK DO POBRANIA W TABELI).
 3. Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych – tabele ilustrująca zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W) – podpisane przez pracodawcę. Tabela – w rozbiciu na każdy dzień miesiąca – powinna zawierać dane o liczbie zatrudnionych w osobach i w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy: ogółem, w tym osób niepełnosprawnych (ogółem) oraz osób zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności. (DRUK DO POBRANIA W TABELI).
 4. Aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - w przypadku przedłożenia kopii należy ją poświadczyć zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1796, z późn. zm.) istnieje możliwość poświadczenia kopii w tutejszym Urzędzie – po przedłożeniu oryginałów.
 5. Dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Format: Nazwa pliku: Rozmiar: Pobierz:
Aktualnego na dzień złożenia wniosku oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z późn. zm. ). 32,6 KB  pobierz
  Informacji o zatrudnionych osobach niepełnosprawnych – tabele ilustrująca zatrudnienie celem udokumentowania prawidłowości wyliczenia wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych – za miesiąc następujące po ostatnim okresie sprawozdawczym (złożonej informacji INF-W) – podpisane przez pracodawcę.  15,3 KB  pobierz
Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 06.05.2009, Ilość wejść: 3867, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry