Pomoc dla niepełnosprawnych
Uwaga! To jest archiwalna wersja serwisu.

Zapraszamy do nowego serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na portalu rządowym.

Pomoc dla bezdomnych

Apel do samorządów gmin w sprawie pomocy osobom bezdomnym w sezonie zimowym

W związku z koordynacją działań mających na celu pomoc osobom bezdomnym i ubogim w nadchodzącym sezonie zimowym zwracam się do Państwa Prezydentów /Burmistrzów/Wójtów Miast i Gmin z terenu Mazowsza z prośbą o podjęcie działań osłonowych adresowanych do osób bezdomnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób starszych i ubogich. Proszę o podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapobieganie wypadkom zamarznięć oraz udzielanie wyczerpujących informacji umożliwiających uzyskanie pomocy i wsparcia w formie schronienia, odzieży i posiłku.

Proszę również o umieszczanie w miejscach widocznych wykazu najbliższych noclegowni i miejsc wydawania posiłków oraz zadbanie o to, aby osoby starsze, samotne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej otrzymały pomoc w formie opału, pomoc w formie ciepłej odzieży i zimowego obuwia. Wskazane jest monitorowanie przez pracowników ośrodków pomocy społecznej sytuacji i warunków przebywania osób starszych i samotnych zagrożonych w okresie zimowym.

Zapewnienie dostępności schronienia wszystkim osobom, które mogą go potrzebować (również osobom będącym pod wpływem alkoholu) jest zadaniem, które gmina może realizować samodzielnie lub we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, prowadzącymi placówki noclegowe. Wobec skali zjawiska bezdomności na terenie województwa mazowieckiego oraz narastających problemów związanych z funkcjonowaniem placówek dla bezdomnych, niezbędne jest podjęcie przez gminy wszelkich działań zmierzających do zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, w tym finansowanie pobytu (ponoszenie opłat) osób bezdomnych w placówkach noclegowych.

Równie istotne jest podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym, polegających na pomocy osobom i rodzinom eksmitowanym oraz zagrożonym eksmisją. Szczególnie istotne jest zapewnienia pomocy rodzinom i osobom z dziećmi (w tym samotnym matkom oraz samotnym ojcom z dziećmi).

W Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiona jest bezpłatna, całodobowa linia telefoniczna (tel. 987), gdzie można otrzymać informację o placówkach pomocowych dla osób bezdomnych.

Podziel / Share
06.12.2016, Ilość wejść: 1148, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry