Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Wnioski w sprawie przyznania nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej

Informacja dotycząca składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej

NAGRODY  SPECJALNE  MINISTRA  RODZINY, PRACY  I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ W  ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Informujemy, że można składać wnioski w sprawie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, przyznawanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

 • indywidualnej - pracownikom socjalnym,
 • zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wniosek powinien zawierać wyraźne oznaczenie kategorii.

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej powinien zawierać:

 1. dane o kandydacie:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,
  3. stanowisko lub funkcję,
  4. numer telefonu oraz faksu;
 2. nazwę i adres wnioskodawcy,
 3. uzasadnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej powinien zawierać:

 1. dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:
  1. nazwę jednostki lub podmiotu i adres,
  2. numer telefonu i faksu;
 2. nazwę i adres wnioskodawcy;
 3. uzasadnienie wniosku.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć oddzielnie dla  każdego kandydata (jeśli zgłaszający podmiot przedstawia kilku kandydatów):

 1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody
 2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe:
 3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Podmioty składające wnioski powinny zapoznać się z ww. rozporządzeniem i uwzględnić w składanych wnioskach zapisy rozporządzenia.

Wnioski należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. na adres:

plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

W przypadku wniosków składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej.
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).

 

 

 

Podziel / Share
Anna Kasperska, 25.05.2017, Ilość wejść: 462, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry