Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Strona znajduje się w archiwum.

Wnioski w sprawie przyznania nagród specjalnych Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej

Informacja dotycząca składania wniosków o nagrody specjalne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie pomocy społecznej

NAGRODY  SPECJALNE  MINISTRA  RODZINY, PRACY  I  POLITYKI  SPOŁECZNEJ W  ZAKRESIE  POMOCY  SPOŁECZNEJ

Informujemy, że można składać wnioski w sprawie nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej, przyznawanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 Nr 74, poz. 658).

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: 

 • indywidualnej - pracownikom socjalnym,
 • zespołowej - jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej oraz podmiotom, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Nagrody przyznawane są za wybitne, nowatorskie rozwiązania, zastosowane w dziedzinie pomocy społecznej.

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, działających w zakresie pomocy społecznej.

Wniosek powinien zawierać wyraźne oznaczenie kategorii.

Wniosek o przyznanie nagrody indywidualnej powinien zawierać:

 1. dane o kandydacie:
  1. imię i nazwisko,
  2. miejsce pracy z adresem lub miejsce prowadzonej działalności z adresem,
  3. stanowisko lub funkcję,
  4. numer telefonu oraz faksu;
 2. nazwę i adres wnioskodawcy,
 3. uzasadnienie wniosku.

Wniosek o przyznanie nagrody zespołowej powinien zawierać:

 1. dane o jednostce typowanej do nagrody lub podmiocie typowanym do nagrody:
  1. nazwę jednostki lub podmiotu i adres,
  2. numer telefonu i faksu;
 2. nazwę i adres wnioskodawcy;
 3. uzasadnienie wniosku.

Do wniosku o przyznanie nagrody należy dołączyć oddzielnie dla  każdego kandydata (jeśli zgłaszający podmiot przedstawia kilku kandydatów):

 1. opis działalności i osiągnięć kandydatów zgłoszonych do nagrody
 2. materiały dokumentujące opisaną działalność i osiągnięcia, takie jak: opracowania, fotografie, wycinki prasowe:
 3. co najmniej dwie niezależne opinie przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej lub organów administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych działających w zakresie pomocy społecznej, którzy wykonują obowiązki z zakresu pomocy społecznej i mogą potwierdzić opisaną działalność i osiągnięcia kandydatów zgłoszonych do nagrody.

Podmioty składające wnioski powinny zapoznać się z ww. rozporządzeniem i uwzględnić w składanych wnioskach zapisy rozporządzenia.

Wnioski należy składać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w terminie do dnia 31 lipca 2017 r. na adres:

plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

W przypadku wniosków składanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie nagrody specjalnej w zakresie pomocy społecznej.
2. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej (Dz. U. z 2005, Nr 74, poz. 658).

 

 

 

Podziel / Share
25.05.2017, Ilość wejść: 772, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry