Pomoc dla niepełnosprawnych

Pomoc społeczna

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Wojewoda Mazowiecki, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217), ogłasza otwarty nabór parterów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu zwanego dalej Projektem, finansowanego w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) cel szczegółowy: integracja/ legalna migracja (nabór ograniczony 8/2017/OG-FAMI).

I. Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie oraz realizacja Projektu mającego na celu tworzenie potencjału krajowego w zakresie zdolności urzędów wojewódzkich do prowadzenia i koordynacji działań integracyjnych dotyczących obywateli państw trzecich (dokładny opis grupy docelowej w pkt II. ogłoszenia) poprzez budowanie trwałych struktur organizacyjnych służących integracji, zapewnienie doradztwa, działania edukacyjne, wspierające zarówno dla obywateli państw trzecich, jak i dla pracującego z nimi personelu.

II. Zakres tematyczny partnerstwa:

Zakres tematyczny partnerstwa obejmuje poniżej przedstawione elementy. Zgodnie z założeniami Projekt musi zawierać wszystkie wskazane elementy, w wybranej formie, jednakże elementy wskazane jako działania obowiązkowe powinny być realizowane w określonej już formie.

Cel Krajowy 2.3

Element 1. Tworzenie, rozwijanie lub aktualizacja spójnej strategii integracyjnej na terenie województwa lub głównych ośrodków miejskich województwa.
Budowanie trwałych struktur organizacyjnych na rzecz integracji w województwie/mieście, współpraca pomiędzy zainteresowanymi stronami pozwalająca na wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk, łączenie zasobów w celu świadczenia usług na rzecz obywateli państw trzecich.
Zapewnienie specjalistycznych szkoleń dla personelu pracującego z obywatelami państw trzecich.

Element 2. Działania zmierzające do lepszego wykorzystania struktur pomocy społecznej i/lub innych instytucji (np. powiatowych urzędów pracy) i organizacji w celu integracji cudzoziemców, a także wsparcie konkretnej współpracy między nimi, mającej na celu pomoc w integracji obywateli państw trzecich.

Cel krajowy 2.2

Element 3. Zapewnienie doradztwa i pomocy w kwestii legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, opieki zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działania zwiększające kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim, w tym:
Działanie obowiązkowe - funkcjonowanie co najmniej jednego punktu informacyjno – doradczego dla cudzoziemców, czynnego co najmniej 3 dni w tygodniu, co najmniej 6 godzin dziennie, 1 dzień w tygodniu co najmniej do godziny 18. Punkt informacyjno – doradczy powinien zapewniać doradztwo i pomoc cudzoziemcom w kwestiach: legalizacji pobytu, administracyjnych i prawnych, przysługujących praw pracowniczych, doradztwa i pomocy integracyjnej, psychologicznej i socjalnej, opieki nad dziećmi oraz łączenia rodzin, działań zwiększających kontakt i integrację ze społeczeństwem polskim.
W powyższym działaniu po stronie partnera projektu pozostawałoby zapewnienie wyszkolonej kadry, opracowanie materiałów dostępnych dla cudzoziemców (po polsku i w języku obcym).
W zakresie tego działania Wojewoda Mazowiecki planuje prowadzenie nie jednego, ale kilku punktów informacyjno – doradczych, na terenie swoich delegatur;

Element 4. Działania i środki ukierunkowane na kształcenie młodzieży oraz dorosłych z grup cudzoziemskich obecnych na terenie województwa/miasta (w tym zajęcia wyrównawcze, sportowe, i inne rozwijające umiejętności i podnoszące samoocenę, wycieczki, zajęcia przedszkolne i świetlicowe); kursy językowe dla cudzoziemców na różnych poziomach (w tym specjalistyczne) oraz działania zwiększające ich kompetencje i świadomość prawną mające na celu ułatwienie dostępu do rynku pracy, kursy dla cudzoziemców dotyczące wartości i praw obowiązujących w Polsce.

Działania obowiązkowe –

1) organizowanie, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców dotyczących wartości i praw obowiązujących w Polsce: komponent prawny i kulturowy. Kursy muszą rozpocząć się najpóźniej w 3 miesiącu realizacji projektu i muszą być organizowane co najmniej raz w miesiącu przez cały okres trwania projektu. Ponadto, w ramach tego działania mogą odbywać się wydarzenia i wyjścia kulturalne, spotkania integracyjne, warsztaty. Kursy, w miarę potrzeb, odbywać się mogą także poza punktem (w innych miejscowościach);
2) zapewnienie kursów języka polskiego, na co najmniej dwóch poziomach, trwających minimum 2/3 okresu realizacji projektu (bez platform e-learningowych);
3) zapewnienie wsparcia szkół w zakresie pracy z dzieckiem cudzoziemskim. Działania mogą być skierowane bezpośrednio do dzieci cudzoziemskich jak i do kadry szkoły (np. szkolenia, seminaria, warsztaty, materiały pomocnicze i edukacyjne, asystent i konsultant kulturowy).

Element 5. Działania wspierające usamodzielnienie się i samowystarczalność, w tym aktywizacja zawodowa, badanie i ocena kompetencji, doradztwo zawodowe, uzupełnianie kompetencji (szkolenia zawodowe i staże nie są kwalifikowane w ramach FAMI)
Zakup wyposażenia, sprzętu i oprogramowania oraz roboty budowlane nie mogą być celem projektu.
Czas realizacji projektu to maksymalnie 36 miesięcy, okres kwalifikowalności wydatków FAMI kończy się 31.12.2022 roku. Szczegóły dotyczące rozpoczęcia i długości trwania konkursu będzie regulowała umowa partnerska.

Grupa docelowa Projektu:

 1. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, przebywający na terytorium RP legalnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na podstawie:
  - wizy;
  - zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
  - dokumentu potwierdzającego posiadanie zgody na pobyt tolerowany o nazwie „zgoda na pobyt tolerowany”
  - zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
 2. Dzieci ww. osób (nie będące obywatelami UE) urodzone na terytorium RP. Pozostałe dzieci podlegają warunkom pkt 1;
 3. Cudzoziemcy, którzy złożyli wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji, a obecnie przebywający na terytorium RP, na podstawie stempla, którzy złożyli wniosek o:
  - udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  - przedłużenie wizy Shengen lub wizy krajowej;
  - przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP;
 4. Cudzoziemcy, którzy przebywają na terytorium RP w ramach ruchu bezwizowego;
 5. Cudzoziemcy nie będący obywatelami UE, którzy są w trakcie uzyskiwanie zezwolenia na legalny pobyt w Polsce – pomoc jedynie w zakresie uzyskaniu legalnego pobytu;
 6. Małżonkowie, wstępni oraz zstępni osób należących do grup ww. 1-4, w takim jaki jest konieczny do skutecznej realizacji działań;
 7. Osoby, nie będące obywatelami UE, przebywające na terytorium RP legalnie, które złożyły wniosek o:
  - udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  - udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
  - przedłużenie wizy Shengen lub wizy krajowej;
  - przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium RP;
  i uzyskały w dokumencie podróży odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia.

III. Forma prawna partnera:

Partnerem w projekcie może być podmiot publiczny lub prywatny (z wyłączeniem osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), prowadzący działalność zarejestrowaną w jednym z państwa członkowskich Unii Europejskiej, organizacje międzynarodowe. Przykład: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe i prywatne, spółki prawa handlowego.

IV. Wymagania:

O udział w postepowaniu może ubiegać się kandydat na partnera formie prawnej określonej w pkt III ogłoszenia, który spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, kompetencje konieczne do realizacji zgłoszonych propozycji, wpisujących się w zakres tematyczny Projektu;
 2. Dysponuje odpowiednim potencjałem osobowym, technicznym, lokalowym zdolnym do realizacji działań, w których partner zamierza uczestniczyć;

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, który będzie zawierał jego największe osiągnięcia, szczególnie z obszaru dotyczącego integracji cudzoziemców na terytorium RP;
 • Informację dotyczącą zgodności działań potencjalnego partnera z celem partnerstwa.
 • Opis koncepcji udziału w Projekcie, w tym propozycję realizacji działań określonych w pkt II ogłoszenia, opartą na diagnozie potrzeb grupy docelowej, wraz z szacunkowym i możliwie dokładnym kosztem realizacji;
 • Informacje nt. budżetu projektu wraz z oferowanym wkładem partnera w realizację celu partnerstwa - ludzki, organizacyjny, techniczny, finansowy. Partner Projektu otrzyma dofinansowanie w wysokości 75% jego wartości z FAMI; organizacje pozarządowe otrzymają dodatkowe 10% dofinansowania z budżetu państwa. Pozostałe środki muszą stanowić wkład własny partnera.

Zgłoszenie powinno być wypełnione na formularzu „Karta zgłoszenia partnera”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto, do zgłoszenia powinny zostać załączone poniższe dokumenty:

 • potwierdzające status prawny kandydata na partnera;
 • Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku gdy umowę będą podpisywały osoby inne niż uprawnione do reprezentacji zgodnie ze statutem i odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego).
 • Inne, mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

VI. Termin składania zgłoszeń:

Co najmniej 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, tj nie później niż 3 lipca 2017 r. Decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

VII. Sposób i miejsce składania zgłoszeń:

W wersji papierowej z dopiskiem „Oferta partnerstwa - Projekt Wojewody Mazowieckiego 8/2017/OG-FAMI” należy składać osobiście lub w siedzibie na wskazany poniżej adres bądź przesyłką rejestrowaną (liczy się data wpływu do WPS MUW)

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Ul. Czerniakowska 44

00-717 Warszawa

VIII. Kryteria wyboru (max. 70 pkt):

- zgodność działań kandydata na partnera z celami partnerstwa, w tym koncepcja działań proponowanych do realizacji przez Partnera – max. 30 pkt (ocena zostanie poddana kompleksowość, adekwatność oraz spójność zaproponowanych działań);
- deklarowany wkład kandydata na partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby kadrowe, potencjał techniczny, lokalowy) – max. 20 pkt;
- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, w tym wcześniejsza współpraca – 20 pkt.

IX. Uwagi:

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

 • Podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione;
 • Unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Ostateczny podział zadań będzie przedmiotem dwustronnych ustaleń zawartych w umowie partnerskiej.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

 

 

 

 

Pliki do pobrania

Podziel / Share
Anna Kasperska, 12.06.2017, Ilość wejść: 863, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry