Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Programy krajowe i zespoły związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Programy krajowe i zespoły związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Programy związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi

Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (KPD) jest podstawowym dokumentem określającym zadania z zakresu przeciwdziałania handlowi ludźmi w Polsce. Krajowy Plan jest rządowym dokumentem, przyjmowanym przez Radę Ministrów, który zobowiązuje jego adresatów do wykonania określonych zadań w zakresie zwalczania handlu ludźmi. Adresatami KPD są poszczególne jednostki administracji centralnej, oraz inne instytucje i organizacje pozarządowe dobrowolnie zaangażowane w działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce. Zadania przewidziane w KPD finansowane są z budżetu państwa.

Po raz pierwszy tego typu dokument  (Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi) został przyjęty przez Radę Ministrów we wrześniu 2003 r. Aktualna nazwa dokumentu: „Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi” funkcjonuje niezmiennie od 2009 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące Krajowego Planu Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016-2018 znajdują się na stronie internetowej Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi: http://kcik.pl/krajowy_plan.html.

 

Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi – Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi

W latach 2006-2009 „Program wsparcia i ochrony ofiary/świadka handlu ludźmi” realizowany był jako odrębne zadanie publiczne zlecane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze otwartego konkursu ofert. Organizacja wyłoniona w drodze konkursu odpowiedzialna była za prowadzenie Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK). Jest to zadanie w całości finansowane ze środków budżetu państwa.

W 2016 roku, podobnie jak w roku ubiegłym, zadanie to pełni Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej.

Głównymi celami zadania są:

 •  zapewnienie ofierze handlu ludźmi prawa do godnego życia oraz realizacji przysługujących jej praw;
 •  wzbudzenie wśród ofiar handlu ludźmi zaufania do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a przez to zwiększenie gotowości do współpracy z władzami.

Zgodnie z założeniami programu pomocą mogą zostać objęci cudzoziemcy, wobec których zaistnieje przypuszczenie, że są ofiarami przestępstwa handlu ludźmi. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest:

 1. nawiązanie kontaktu z organami ścigania przez ofiarę (nie ma ona obowiązku składania natychmiastowego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa);
 2. zaistnienie uzasadnionego przypuszczenia, że cudzoziemiec jest ofiarą przestępstwa handlu ludźmi,
 3. zerwanie przez pokrzywdzonego wszelkich kontaktów ze sprawcami.

W ofercie wsparcia oferowanej przez KCIK znajduje się:

 1. zakwaterowanie w bezpiecznym ośrodku
 2. wyżywienie
 3. podstawowa opieka medyczna
 4. wsparcie psychologiczne
 5. konsultacje prawne
 6. pomoc w kontaktach z organami ścigania
 7. pomoc tłumacza
 8. pomoc w legalizacji pobytu na terytorium Polski
 9. zabezpieczenie możliwości bezpiecznego powrotu do kraju pochodzenia.

Praca Krajowego Centrum jest podzielona na następujące zadania: 

 • identyfikacja ofiar handlu ludźmi,
 • interwencja,
 • poradnictwo prewencyjne,
 • konsultacje dla instytucji i organizacji,
 • specjalistyczne schronisko dla ofiar.

Warunkiem niezbędnym do skorzystania z pomocy oferowanej przez Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne jest nawiązanie kontaktu z organizacją: mailowego (info@kcik.pl) lub telefonicznego (+48 22 628 01 20).

Więcej informacji dotyczących Programu można znaleźć bezpośrednio na stronie internetowej Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi http://kcik.pl/.

 

Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Celem skutecznego przeciwdziałania i walki ze zjawiskiem handlu ludźmi na mocy zarządzenia nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie utworzenia Zespołu do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi (zmienionego zarządzeniem nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2005 roku, zarządzeniem Nr 36 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 32 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2012 roku), powołano międzyresortowy Zespół do Spraw Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi – obecnie Zespół do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.

Pracom zespołu przewodniczy Sekretarz  Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  – Pan Jakub Skiba. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele podmiotów administracji rządowej, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych.

Do zadań Zespołu należy:

 • proponowanie oraz opiniowanie podejmowanych działań zmierzających do skutecznego zwalczania i zapobiegania handlowi ludźmi,
 • współpraca w zakresie przeciwdziałania i walki z handlem ludźmi z organami administracji rządowej i podległymi im jednostkami organizacyjnymi, z samorządem terytorialnym oraz organizacjami pozarządowymi,
 • ocena realizacji „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi”.

Szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi udziela Sekretarz Zespołu Pan Adam Knych - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej MSWiA tel.: (22) 601 45 51, zespol.handel@mswia.gov.pl.


Wojewódzkie Zespoły ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

Potrzeba nawiązania ścisłej współpracy regionalnej pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w zapobieganie i zwalczanie handlu ludźmi oraz odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia ofiarom zaowocowała powstaniem Wojewódzkich Zespołów ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W skład zespołów wojewódzkich wchodzą przedstawiciele instytucji publicznych, organów ścigania i organizacji pozarządowych na szczeblu regionalnym. Udział przedstawicieli poszczególnych instytucji uzależniony jest od decyzji wojewody. W większości dotychczas powołanych zespołów udział biorą przedstawiciele urzędów wojewódzkich, policji, Straży Granicznej, prokuratur, inspekcji pracy, urzędów pracy, samorządów, kuratoriów oświaty oraz organizacji pozarządowych.

Pierwszy tego typu zespół utworzono w 2010 r. w woj. mazowieckim.

Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi

W październiku 2010 r. utworzono Mazowiecki Zespół ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi.
W jego skład wchodzą zarówno przedstawiciele policji, straży miejskiej, prokuratury okręgowej
w Warszawie, jak i przedstawiciele Biura Polityki M.st. Warszawy, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie i organizacji pozarządowych (Fundacji La Strada, Fundacji ITAKA, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Fundacji Dzieci Niczyje).

Od początku funkcjonowania Zespołu rolę koordynatora pełni pracownik Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z art. 22 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej do zadań wojewody należy „koordynowanie, w ramach systemu pomocy społecznej, działań w zakresie zapobiegania handlowi ludźmi oraz wsparcia udzielanego ofiarom handlu ludźmi”.

Celem Mazowieckiego Zespołu jest wymiana informacji i doświadczeń poszczególnych członków zespołu oraz wypracowanie sprawnego i efektywnego systemu pomocy i wsparcia dla ofiar handlu ludźmi. Udział w zespole przedstawicieli najważniejszych instytucji aktywnie uczestniczących w procesie przeciwdziałania handlowi ludźmi daje jednocześnie możliwość zbadania skali tego zjawiska na terenie woj. mazowieckiego.

W przypadku chęci uzyskania bliższych informacji na temat możliwości udzielenia pomocy należy skontaktować się z Agnieszką Błaszczyk pełniącą funkcję koordynatora Zespołu Wydziału Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 695 71 83 lub mailowo: ablaszczyk@mazowieckie.pl.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Tomasz Barnaś, 21.07.2011, Ilość wejść: 4589, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry