Pomoc dla niepełnosprawnych

Przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Akty prawne i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Akty prawne i podmioty zaangażowane w przeciwdziałanie handlowi ludźmi

Podmioty zaangażowane w pomoc ofiarom handlu ludźmi na terenie woj. Mazowieckiego udzielające wsparcia:

Akty prawne związane z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi oraz inne dokumenty:

 1. Konwencja NZ z 2 XII 1949 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi,
 2. Konwencja NZ z 15 XI 2000 r. przeciwko międzynarodowej przestępczości,
 3. Protokół do Konwencji NZ z 15 XI 2000 r. o zwalczaniu handlu ludźmi,
 4. Protokół do Konwencji NZ z 15 XI 2000 r. przeciwko przemytowi migrantów,
 5. Zalecenie komitetu Ministrów RE w sprawie przeciwdziałania handlowi ludźmi,
 6. Decyzja ramowa RUE z 19 VII 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi,
 7. Dyrektywa RUE z 29.IV.2004 r. w sprawie zezwolenia na pobyt,
 8. Konwencja RE z 3.V.2005 r w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi,
 9. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny,
 10. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Przepisy wprowadzające kodeks karny,
 11. Ustawa z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów,
 12. Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks Wykroczeń,
 13. Traktat o Unii Europejskiej,
 14. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW,
 15. Decyzja Ramowa Rady Unii Europejskiej (2003/68/JHA z 22 grudnia 2003 r.) w sprawie walki z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i dziecięcej pornografii,
 16. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej (2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r.) w sprawie zezwolenia na pobyt wydawanego obywatelom państwa trzecich będących ofiarami handlu ludźmi albo będących wcześniej przedmiotem działań ułatwiających nielegalną migrację, którzy współpracują z właściwymi organami,
 17. Protokół o zapobieganiu oraz karaniu handlu ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi uzupełniający Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (przyjęty 15 listopada 2000 r.),
 18. Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, prostytucji i dziecięcej pornografii (przyjęty w Nowym Jorku dnia 25 maja 2000 r.),
 19. Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010 (przyjęty przez Radę Ministrów 5 maja 2009 r. oraz sprawozdanie z wykonania Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2009-2010,
 20. Wskazówki metodyczne dla prokuratorów prowadzących lub nadzorujących postępowania karne w sprawach dotyczących handlu ludźmi,
 21. Decision No. 8/07 Combating Trafficking In Human Beings for Labor Exploitation,
 22. Decision No. 685 Addendum to the OSCE Action Plan to Combat Trafficking in Human Beings: Addressing Special Needs of Child Victims of Trafficking for Protection And Assistance,
 23. Decyzja nr 557 Program działań OBWE w zakresie zwalczania handlu ludźmi.
Podziel / Share
Tomasz Barnaś, 21.07.2011, Ilość wejść: 4849, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry