Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Zasady finansowania realizacji programów oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 wprowadzony Uchwałą nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w punkcie 3.4. wskazał programy psychologiczno-terapeutyczne dla osób stosujących przemoc w rodzinie jako element systemu oddziaływań ukierunkowanych na zmianę zachowań osób stosujących przemoc w rodzinie.

Jest to kolejny kierunek oddziaływań wobec sprawców przemocy, obok realizowanych przez powiaty, programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie o jakich mowa w art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390).

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jako realizatora zadania polegającego na opracowaniu i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wskazał jednostki samorządu terytorialnego – szczebla gminnego oraz powiatowego we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie środki na realizację zadania poczynając od 2017 roku zapewnia budżet państwa. W związku z powyższym Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, której zlecono realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, środki finansowe na jego realizację w danym roku kalendarzowym.

Wysokość przyznanych jednostce samorządu terytorialnego środków jest uzależniona od:

 • wysokości środków znajdujących się w budżecie Wojewody, przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku kalendarzowym,
 • liczby wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • liczby odbiorców programu, określonych w złożonym wniosku,
 • jakości złożonych ofert oraz wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Kalkulując koszt realizacji zadania, należy pamiętać, że zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020” , koszt realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie.

Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie zobowiązana jest do złożenia oferty zawierającej:

1. Rzetelną diagnozę potrzeb w tym zakresie,  w tym odniesienie do powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

2. Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, opracowany przez jednostkę ubiegającą się o dofinansowanie zadania, przy założeniu że podstawowym celem Programu jest zatrzymanie przemocy w rodzinach osób uczestniczących w Programie. Program może wykorzystywać różne formy oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych. Czas programu zależny będzie od przyjętych metod pracy oraz form zajęć jednak powinien być nie krótszy niż 25 godzin zajęć. Wskazanym byłoby, aby odbiorcami programu psychologiczno-terapeutycznego były osoby, które wcześniej ukończyły program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, czego efektem może być utrwalenie zmian postaw i zachowań nabytych w trakcie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

3. Nazwę i dane teleadresowe jednostki samorządu terytorialnego ubiegającego się o dofinansowanie.

4. Nazwę i dane teleadresowe podmiotu realizującego zadanie.

5. Wskazanie czy realizacja programu zakłada jakąś formę współpracy z organizacjami pozarządowymi.

6. Wskazanie miejsca realizacji zadania.

7. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych osób prowadzących zajęcia.

8. Czas trwania Programu, z podaniem miesięcy, w których będą realizowane.

9. Ogólny koszt realizacji zadania w danym roku kalendarzowym z podziałem na rodzaje wydatków.

10. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, sporządzoną według wzoru:

liczba osób x koszt realizacji (przy założeniu, iż koszt realizacji programu psychologiczno-terapeutycznego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie),

11. Opis zakładanych rezultatów oraz sposobów ewaluacji i monitorowania stanu jego wykonania i jego efektów.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację programu.

Oferty powinny zawierać:

 • wypełniony wniosek o środki na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 1,
 • program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • pismo dotyczące terminów przekazywania środków na realizację zadania,
 • powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

W przypadku przyznania przez Wojewodę środków finansowych na realizację programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do:

 • prowadzenia dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny realizacji zadania,
 • przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania merytorycznego z wykonywanego zadania w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danej edycji programu według załączonych wzorów, 
 • przekazywania co kwartał (do 10 dnia w pierwszym miesiącu następnego kwartału) Wojewodzie Mazowieckiemu pisemnej informacji o stanie realizacji zadania według załączonego wzoru,
 • zwrotu Wojewodzie Mazowieckiemu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od zakończenia realizacji programu,
 •  zwrotu środków w razie stwierdzenia, w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru, niewłaściwego ich wykorzystania,
 • ostatecznego rozliczenia, według wzoru, wykonania zadania do dnia 15 stycznia następnego roku.

Wojewoda zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wykorzystania środków przekazanych na realizację programów psychologiczno-terepeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do wglądu w dokumentację związaną z jego realizacją.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 28.11.2016, Ilość wejść: 761, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry