Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Zasady finansowania realizacji programów oddziaływań korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390) opracowanie i realizacja programów oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez powiat. Środki na realizację zadania, w myśl art. 6 ust. 5 powołanej wyżej ustawy, zapewnia budżet państwa.

 

Programy oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie opracowywane i realizowane są w oparciu o:

- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno – edukacyjne (Dz. U. Nr 50, poz. 259),

-  „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020”.

 

Wojewoda przekazuje jednostce samorządu terytorialnego, realizującej program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, lub zlecającej jego prowadzenie, środki na jego realizację w danym roku kalendarzowym.

 

Wysokość przyznanych powiatowi środków jest uzależniona od:

- wysokości środków znajdujących się w budżecie Wojewody, przeznaczonych na realizację tego zadania w danym roku kalendarzowym,

- liczby wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego,

- liczby odbiorców programu, określonych w złożonym wniosku,

- jakości złożonych ofert oraz wysokości przewidywanych kosztów realizacji zadania.

 

Kalkulując koszt realizacji zadania, należy pamiętać, że zgodnie z założeniami „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”, koszt realizacji programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie.


Jednostka samorządu terytorialnego, ubiegająca się o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zobowiązana jest do złożenia oferty zawierającej:

1. Rzetelną diagnozę potrzeb w tym zakresie, w tym odniesienie do powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
2. Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc                           w rodzinie, opracowany przez jednostkę ubiegającą się o dofinansowanie zadania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Ramowym programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie” opracowanym przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na mocy art. 6 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy (Ramowy Program znajduje się na oficjalnej stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej www.mcps.com.pl w zakładce Programy - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – Akty prawne i inne dokumenty). Czas programu zależny będzie od przyjętych metod pracy oraz form zajęć jednak powinien być nie krótszy niż 60 godzin zajęć.

3. Nazwę i dane teleadresowe jednostki samorządu terytorialnego ubiegającego się o dofinansowanie.
4. Nazwę i dane teleadresowe podmiotu realizującego zadanie.

5. Wskazanie miejsca realizacji zadania.

6. Dane dotyczące kwalifikacji zawodowych osób prowadzących zajęcia.

7. Liczbę edycji programu, jaka będzie realizowana w danym roku kalendarzowym.

8. Czas trwania każdej edycji programu, z podaniem miesięcy, w których będą realizowane.

9. Ogólny koszt realizacji zadania w danym roku kalendarzowym z podziałem na rodzaje wydatków.

10. Kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania, sporządzoną oddzielnie dla każdej edycji programu według wzoru:

liczba osób x koszt realizacji (przy założeniu, iż koszt realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla jednej osoby stosującej przemoc wynosi nie więcej niż 846 zł rocznie),

11. Opis zakładanych rezultatów oraz sposobów ewaluacji i monitorowania stanu jego wykonania i jego efektów.

Oferty należy składać do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego realizację programu.


Oferty powinny zawierać:

- wypełniony wniosek o środki na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – załącznik Nr 1,

- program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,

- pismo dotyczące terminów przekazywania środków na realizację zadania,

- powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

 

W przypadku przyznania przez Wojewodę środków finansowych na realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, jednostka samorządu terytorialnego zobowiązana jest do:

- prowadzenia dokumentacji umożliwiającej dokonanie oceny realizacji zadania,

- przekazywania do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie sprawozdania merytorycznego z wykonywanego zadania w terminie do 15 dni od dnia zakończenia danej edycji programu według załączonych wzorów, 

- przekazywania co kwartał (do 10 dnia w pierwszym miesiącu następnego kwartału) Wojewodzie Mazowieckiemu pisemnej informacji o stanie realizacji zadania według załączonego wzoru,

- zwrotu Wojewodzie Mazowieckiemu niewykorzystanych środków w terminie 15 dni od zakończenia realizacji programu,

- zwrotu środków w razie stwierdzenia, w ramach sprawowanego przez Wojewodę nadzoru, niewłaściwego ich wykorzystania,

- ostatecznego rozliczenia, według wzoru, wykonania zadania do dnia 15 stycznia następnego roku.

Wojewoda zastrzega sobie prawo do bieżącego kontrolowania wykorzystania środków przekazanych na realizację oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz do wglądu w dokumentację związaną z jego realizacją.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 28.11.2016, Ilość wejść: 723, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry