Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje, komentarze, materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego

Procedura rejestrowania jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)1, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa jest prowadzony przez wojewodę. Rejestr jest jawny, a wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
Specjalistyczne poradnictwo (świadczenie niepieniężne z pomocy społecznej), określa art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.
Jednostki specjalistycznego poradnictwa podlegają obowiązkowi rejestracji na mocy art. 46a ust. 1-3 ww. ustawy (przepis obowiązuje od 1 sierpnia 2010 r.).
Ustawa nie określa szczególnych zasad i trybu wykonywania tego zadania.
Stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowane na stronie internetowej www.mpips.gov.pl wskazuje m.in., że do rejestru winny być wpisane wszystkie jednostki realizujące na terenie danego województwa zadania specjalistycznego poradnictwa, czyli również takie jednostki organizacyjne pomocy społecznej, które w ramach swoich zadań ustawowych i statutowych realizują poradnictwo specjalistyczne, a nie jedynie odrębne jednostki specjalistycznego poradnictwa.
W rejestrze (dla uściślenia informacji dla potencjalnych klientów) powinna znaleźć się odpowiednia adnotacja informująca, która z placówek jest odrębną jednostką realizującą zadania specjalistycznego poradnictwa, a która z jednostek realizuje te zadania w ramach swoich zadań statutowych.

W związku z powyższym, uwzględniając przepisy art. 22 pkt 8, art. 19 pkt 2, art. 46 i 46 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej obowiązuje następująca procedura postępowania w zakresie prowadzenia rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa:
1. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego prowadzi Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
2. Wpisu do rejestru dokonuje się na podstawie Zgłoszenia jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego przekazanego do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przez podmiot prowadzący jednostkę (wzór Zgłoszenia – Załącznik Nr 1).
Podmiot prowadzący do Zgłoszenia dołącza wymagane dokumenty (Wykaz dokumentów – Załącznik Nr 2).
3. Zgłaszający otrzymuje Potwierdzenie o wpisie dotyczące wpisu do rejestru.
4. Wojewoda w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej sprawuje nadzór nad jakością działalności jednostek specjalistycznego poradnictwa.
 


W załączeniu :
1. Zgłoszenie jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego (Załącznik Nr 1).
2. Wykaz dokumentów wymaganych do zgłoszenia jednostki specjalistycznego poradnictwa do Rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego (Załącznik Nr 2).
 


1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217, poz. 1427 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 149, poz. 887.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 10.04.2012, Ilość wejść: 3643, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry