Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje, komentarze, materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego

Zespoły interdyscyplinarne

Realizatorzy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)1, dalej ustawa, przewiduje, że obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na organach administracji rządowej (wojewodzie, właściwym ministrze) oraz organach jednostek samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, samorządzie województwa).

 

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – zadanie własne gminy

 
Przepis art. 9a ust.1 ustawy nakłada na gminę obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Zespół interdyscyplinarny jest elementem tworzonego przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powoływany przez wójta, burmistrza, prezydenta, działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

 

Skład zespołu do spraw walki z przemocą

 
Przepis art. 9a ust.3 i 4 ustawy wskazuje podmioty, których przedstawiciele obligatoryjnie wchodzą w skład zespołu (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi).
Krąg osób, które fakultatywnie mogą wchodzić w skład zespołu, określa art. 9a ust. 5 ustawy (prokuratorzy, przedstawiciele podmiotów innych niż określone w art. 9a ust.3 ustawy, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Praca w zespołach interdyscyplinarnych stwarza możliwość tworzenia koalicji organizacji i służb o charakterze strategicznym, współdziałania przy prowadzeniu oddziaływań interwencyjnych i pomocowych, uwzględniającego różne perspektywy widzenia przedmiotowych spraw (psychologicznego, medycznego, prawnego społecznego, moralnego).
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których skład określa art. 9a ust. 11 i 12 ustawy (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

 

Uchwała rady gminy określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczególne warunki jego funkcjonowania

 
Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu. Regulacje zawarte w zapisach uchwały rady gminy winny być stanowione na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, bowiem prawo narusza nie tylko akt prawa miejscowego, który wykracza poza upoważnienie zawarte w delegacji ustawowej, ale również taki, który zawiera ustalenia w kwestiach ustawowo przekazanych do regulacji umownej 2. Rada gminy nie powinna więc w uchwale określać dodatkowych wymagań dla członków zespołu (nie przewidzianych w ustawie), ustalać składu zespołu, ani też wskazywać jego zadań.

 

Ochrona danych osobowych w pracy zespołu interdyscyplinarnego

 
Jednym z narzędzi zapewniających realizację zadań przewidzianych dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, wskazanych w art. 9b ust.2 i 3 ustawy jest możliwość zbierania i przetwarzania danych osób dotkniętych przemocą, w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym danych szczególnie chronionych.
Zobowiązuje to zespół interdyscyplinarny do prawidłowego stosowania przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator, w tym wypadku organ powołujący zespół (wójt burmistrz, prezydent miasta), jest obowiązany zapewnić kontrolę nad gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych, także w systemach teleinformatycznych. W związku z prowadzeniem obsługi administracyjno - technicznej zespołów interdyscyplinarnych, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy prowadzeniu wszelkiej dokumentacji spoczywa też na pracownikach ośrodków pomocy społecznej.

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842

2 http://www.samorzad.lex.pl Zespól interdyscyplinarny nie może działać na podstawie rady gminy

Podziel / Share
13.07.2011, Ilość wejść: 6238, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

do góry