Pomoc dla niepełnosprawnych

Informacje, komentarze, materiały instruktażowe, zalecenia i procedury postępowania interwencyjnego

Zespoły interdyscyplinarne

Realizatorzy zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)1, dalej ustawa, przewiduje, że obowiązek realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie spoczywa na organach administracji rządowej (wojewodzie, właściwym ministrze) oraz organach jednostek samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, samorządzie województwa).

 

Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych – zadanie własne gminy

 
Przepis art. 9a ust.1 ustawy nakłada na gminę obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach pracy zespołu interdyscyplinarnego.
Obsługę organizacyjno – techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej. Członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
Zespół interdyscyplinarny jest elementem tworzonego przez gminę systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Powoływany przez wójta, burmistrza, prezydenta, działa na podstawie porozumień zawartych między wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta z podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład zespołu.

 

Skład zespołu do spraw walki z przemocą

 
Przepis art. 9a ust.3 i 4 ustawy wskazuje podmioty, których przedstawiciele obligatoryjnie wchodzą w skład zespołu (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi).
Krąg osób, które fakultatywnie mogą wchodzić w skład zespołu, określa art. 9a ust. 5 ustawy (prokuratorzy, przedstawiciele podmiotów innych niż określone w art. 9a ust.3 ustawy, działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie).
Praca w zespołach interdyscyplinarnych stwarza możliwość tworzenia koalicji organizacji i służb o charakterze strategicznym, współdziałania przy prowadzeniu oddziaływań interwencyjnych i pomocowych, uwzględniającego różne perspektywy widzenia przedmiotowych spraw (psychologicznego, medycznego, prawnego społecznego, moralnego).
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, zespół interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których skład określa art. 9a ust. 11 i 12 ustawy (przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie).

 

Uchwała rady gminy określa tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu oraz szczególne warunki jego funkcjonowania

 
Rada gminy określa w drodze uchwały szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu. Regulacje zawarte w zapisach uchwały rady gminy winny być stanowione na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, bowiem prawo narusza nie tylko akt prawa miejscowego, który wykracza poza upoważnienie zawarte w delegacji ustawowej, ale również taki, który zawiera ustalenia w kwestiach ustawowo przekazanych do regulacji umownej 2. Rada gminy nie powinna więc w uchwale określać dodatkowych wymagań dla członków zespołu (nie przewidzianych w ustawie), ustalać składu zespołu, ani też wskazywać jego zadań.

 

Ochrona danych osobowych w pracy zespołu interdyscyplinarnego

 
Jednym z narzędzi zapewniających realizację zadań przewidzianych dla zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, wskazanych w art. 9b ust.2 i 3 ustawy jest możliwość zbierania i przetwarzania danych osób dotkniętych przemocą, w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym danych szczególnie chronionych.
Zobowiązuje to zespół interdyscyplinarny do prawidłowego stosowania przepisów prawa, w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy.
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, do przetwarzania danych, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez administratora danych. Administrator, w tym wypadku organ powołujący zespół (wójt burmistrz, prezydent miasta), jest obowiązany zapewnić kontrolę nad gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych, także w systemach teleinformatycznych. W związku z prowadzeniem obsługi administracyjno - technicznej zespołów interdyscyplinarnych, obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych przy prowadzeniu wszelkiej dokumentacji spoczywa też na pracownikach ośrodków pomocy społecznej.

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842

2 http://www.samorzad.lex.pl Zespól interdyscyplinarny nie może działać na podstawie rady gminy

Podziel / Share
Anna Kasperska, 13.07.2011, Ilość wejść: 5798, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry