Pomoc dla niepełnosprawnych

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Wojewoda Mazowiecki ogłosił rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego.

Zgodnie z art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)[1], do zadań wojewody w zakresie pomocy społecznej należy m. in. prowadzenie rejestru jednostek specjalistycznego poradnictwa.

Rejestr jest jawny, a wojewoda corocznie, do dnia 30 czerwca ogłasza rejestr w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz publikuje na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Specjalistyczne poradnictwo określa art. 46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa podlegają obowiązkowi rejestracji na mocy art. 46a ust. 3 ww. ustawy.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa województwa mazowieckiego został ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2012 r. pod poz. 4868. Został zamieszczony również się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Polityka społeczna → Rejestry i wykazy → Rejestry.

 


[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr  202, poz. 1551, Nr 219, poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527, Nr 125, poz. 842, Nr 217 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz.622 i Nr 149, poz. 887.

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 28.06.2012, Ilość wejść: 3604, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry