Pomoc dla niepełnosprawnych

Placówki świadczące pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw

W ramach Programu Komisji Europejskiej „Zapobieganie i Zwalczanie Przestępczości 2007” Ministerstwo Sprawiedliwości realizuje projekt „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”.
Podstawę prawną stanowi Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw.

W celu zapewnienia pomocy ofiarom przestępstw i ich rodzinom, co roku przeprowadzany jest otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie którego podmiotom tym udzielane jest dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

W 2014 roku dofinansowanie otrzymała 31 podmiotów, w tym 3 na terenie województwa mazowieckiego:
- Fundacja Dzieci Niczyje, Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”,
- Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
- Fundacja Centrum Praw Kobiet z Warszawy.


Podmioty, które otrzymały dofinansowanie udzielają bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz ich rodzinom, po złożeniu odpowiedniego wniosku oraz uprawdopodobnieniu faktu pokrzywdzenia przestępstwem.

Można tam uzyskać przede wszystkim pomoc prawną i psychologiczna, a także pomoc o charakterze finansowym, tj.:
1) pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych i wyrobów medycznych;
2) pokrycie kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
3) pokrycie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
4) finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny;
5) dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem;
6) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu;
7) pokrycie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
8) pokrycie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach:
- Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem,
- www.pokrzywdzeni.gov.pl.

Załączniki:
- Wykaz podmiotów na rzecz których zostały przyznane dotacje celowe w 2014 roku w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym,
- Informator dla Pokrzywdzonego.

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 26.10.2009, Ilość wejść: 3833, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
  • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry