Pomoc dla niepełnosprawnych

Resortowy program "Maluch"

Informacja o Programie Maluch + 2017

Informacja dotycząca składania ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017.

 

21 listopada 2016 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch konkurs „Maluch plus” 2017, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów.

Środki finansowe w ramach Programu w wysokości 151 mln zł zostaną rozdysponowane na 4 moduły:

1) moduł 1 (dla gmin) – utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania lub samo utworzenie miejsc.

2)  moduł 2 - dla gmin: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy do 31 grudnia 2016 r. z udziałem programu „Maluch”,
- dla podmiotów niegminnych: zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki (w tym miejsc opieki w instytucjach prowadzonych przez uczelnie oraz podmioty współpracujące z uczelniami).


3) moduł 3  (dla uczelni oraz podmiotów prowadzących i tworzących instytucje opieki nad dziećmi w studentów, doktorantów oraz osób zatrudnionych przez uczelnię lub wykonujących zadania na rzecz uczelni na podstawie umów cywilno-prawnych): utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania tych miejsc opieki, jak też samo utworzenie miejsc.


4) moduł 4 (dla podmiotów niegminnych): utworzenie w 2017 r. nowych miejsc w instytucjach opieki oraz zapewnienie funkcjonowania lub samo utworzenie miejsc.
 
Oferty składa się w formie papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP! (w tym obowiązkowy kosztorys kosztów dla modułu 1, 3 i 4 oraz program inwestycji dla modułu 1, 3 i 4 – dokumenty dostępne są na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna/ Maluch).

Przy składaniu ofert dla modułu 1, 3 i 4 należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub opieka dziennego opiekuna. W przypadku modułu 3, do oferty składanej przez podmioty współpracujące z uczelniami należy dołączyć umowę lub porozumienie między uczelnią a podmiotem współpracującym w sprawie prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi.

Oferty należy złożyć w terminach do:

9 grudnia 2016 r. – moduł 2, 3, 4
16 grudnia 2016 r. – moduł 1


na adres:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44
00 – 717  Warszawa

 
Oferty w formie papierowej należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem „Oferta na konkurs Maluch plus” 2017 lub złożyć osobiście. W przypadku ofert nadesłanych listem poleconym, za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do urzędu.
Przesyłając oferty w formie elektronicznej (bez skanowania podpisów) w temacie należy wpisać „Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 1- nazwa gminy, której dotyczy oferta”,
„Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 2 (dla gmin) - nazwa gminy, której dotyczy oferta, (w przypadku podmiotów niegminnych) - nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”,
(w przypadku uczelni i podmiotów współpracujących z uczelniami) – nazwa gminy skrócona nazwa uczelni, a przypadku podmiotu współpracującego, z dodatkiem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”.


Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 3 „oferta Maluch 2016 - nazwa gminy – skrócona nazwa uczelni”, a w przypadku podmiotu współpracującego z dodaniem skróconej nazwy podmiotu współpracującego”.


Oferta MALUCH plus 2017 – moduł 4 nazwa gminy – skrócona nazwa podmiotu, którego dotyczy oferta”.
 
Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl i www.zlobki.mpips.gov.pl).

 

Osoby do kontaktu:

1) Agnieszka Grygoruk – (22) 695-71-32,

2) Anna Rżysko – (22) 695-71-85

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami konkursu i przeczytanie Programu Maluch plus 2017!!!

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 29.11.2016, Ilość wejść: 4701, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry