Pomoc dla niepełnosprawnych

Resortowy program "Maluch"

Sposób dokonywania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach programu Maluch +2017

Ocena formalna dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:

złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;
złożona z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze wzorami załączonymi do Programu;
została wypełniona w sposób kompletny;
została złożona w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP formie elektronicznej;
zawiera kalkulację kosztów (w przypadku modułu 1, 3 i 4);
zawiera program inwestycji (w przypadku modułu 1, 3 i 4);
zawiera kopię umowy/porozumienia zgodnie z pkt 3.1.2 oraz pkt 8.2.4 Programu (dotyczy podmiotów współpracujących z uczelniami – moduł 2 i 3);
zawiera kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu zgodnie z pkt 8.2.3 Programu.
zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania;
nie przekracza kwoty dotacji na 1 nowoutworzone miejsce lub zapewnienie funkcjonowania 1 miejsca zgodnie z pkt 5.2.2.1, pkt 5.2.2.2, pkt 5.2.2.3, pkt 5.2.2.4.

Uwaga!!!

Oferty niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez analizę:

zgodności przedmiotu oferty z Programem;
prawidłowości wypełnienia oferty i niezbędnych załączników;
prawidłowości kalkulacji kosztów;
podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
zgodności z warunkami i zasadami składania ofert do Programu (w tym pkt 3.1.2 , pkt 8.2.3 i pkt 8.2.4 Programu);
dokonanie zwrotu dotacji przez beneficjenta, do którego był zobowiązany w ramach poprzednich edycji Programu.

 

Uwaga!!!

W trakcie oceny merytorycznej możliwe jest wyłącznie jednokrotne dokonanie korekty błędów w ofercie. Korekty oferty dokonuje się, po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 3 dni od wezwania.

Uzupełnienie dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty
z przyczyn merytorycznych!

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 06.12.2016, Ilość wejść: 1352, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry