Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch+ 2017

Sposób dokonywania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach programu Maluch +2017

Ocena formalna dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:

złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;
złożona z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze wzorami załączonymi do Programu;
została wypełniona w sposób kompletny;
została złożona w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP formie elektronicznej;
zawiera kalkulację kosztów (w przypadku modułu 1, 3 i 4);
zawiera program inwestycji (w przypadku modułu 1, 3 i 4);
zawiera kopię umowy/porozumienia zgodnie z pkt 3.1.2 oraz pkt 8.2.4 Programu (dotyczy podmiotów współpracujących z uczelniami – moduł 2 i 3);
zawiera kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu zgodnie z pkt 8.2.3 Programu.
zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania;
nie przekracza kwoty dotacji na 1 nowoutworzone miejsce lub zapewnienie funkcjonowania 1 miejsca zgodnie z pkt 5.2.2.1, pkt 5.2.2.2, pkt 5.2.2.3, pkt 5.2.2.4.

Uwaga!!!

Oferty niespełniające wymogów formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez analizę:

zgodności przedmiotu oferty z Programem;
prawidłowości wypełnienia oferty i niezbędnych załączników;
prawidłowości kalkulacji kosztów;
podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
zgodności z warunkami i zasadami składania ofert do Programu (w tym pkt 3.1.2 , pkt 8.2.3 i pkt 8.2.4 Programu);
dokonanie zwrotu dotacji przez beneficjenta, do którego był zobowiązany w ramach poprzednich edycji Programu.

 

Uwaga!!!

W trakcie oceny merytorycznej możliwe jest wyłącznie jednokrotne dokonanie korekty błędów w ofercie. Korekty oferty dokonuje się, po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 3 dni od wezwania.

Uzupełnienie dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty
z przyczyn merytorycznych!

Podziel / Share
Opublikowane przez Lidia Piotrowska, 06.12.2016, Ilość wejść: 1501, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry