Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch+ 2018

Informacja dla beneficjentów Programu Maluch+ 2018

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

 

W dniu 26.10.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” ogłosił konkurs „MALUCH+” edycja 2018.

 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 

 Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

-moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2018  lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP,
z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie odpowiednio:

Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;

Dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 4: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

 

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonu:

(22) 695-71-85

(22) 695-71-32

(22) 695-71-84

(22) 695-71-25

 

Szczegółowe zasady konkursu:  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”:

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Programem Maluch + edycja 2018 oraz uważną analizę z zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Kasperska, 31.10.2017, Ilość wejść: 3505, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry