Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch+ 2018

Sposób dokonywania oceny ofert w ramach Programu "MALUCH+"2018

Ocena dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:

  1. złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
  2. sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze sposobem złożenia (forma papierowa lub za pośrednictwem platformy ePUAP) oraz wzorami załączonymi do Programu oraz wypełniona w sposób kompletny (m.in. podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu);
  3. zawiera kalkulację kosztów wypełnioną w sposób prawidłowy;
  4. zawiera program inwestycji wypełniony w sposób prawidłowy (w przypadku modułu 1 i 3, o ile jest wymagany);
  5. zawiera kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu (moduł 1 i 3);
  6. zawiera inne wymagane dokumenty, wskazane w punkcie 7.2.2. Programu, w zależności od modułu:

- moduł 1a: oświadczenie o braku żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na dzień składania oferty konkursowej;

- moduł 1b: dokument (np. uchwałę rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane wprowadzenie w 2018 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci w instytucjach opieki (o ile system istnieje lub jest planowany do wprowadzenia);

- moduł 2: oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych dzieci w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2017 r. oraz wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzgledniający liczbę miejsc opieki w instytucjach niegminnych;

- moduł 3 i 4: kopię umowy/porozumienia współpracy z uczelnią (dotyczy podmiotów współpracujących z uczelniami);

  1. jest zgodna z przedmiotem oferty zawartym w Programie;
  2. zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja na utworzenie miejsc pochodząca ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Pracy w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania i nie przekracza kwot wskazanych w punkcie 5.2.3.1, 5.2.3.4 Programu.

 

Uwaga!!!

 

Oferty złożone po terminie nie podlegają ocenie i pozostaną bez rozpatrzenia.

 

W przypadku stwierdzenia błędu lub braków w ofercie, oferent zostanie wyłącznie jednokrotnie wezwany do dokonania korekty, uzupełnienia lub wyjaśnienia. Wezwanie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej podanej w ofercie konkursowej. Dokonanie korekty możliwe będzie w terminie do 3 dni roboczych od wezwania. Uzupełnienie dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty.

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Jędrzejczak, 17.11.2017, Ilość wejść: 962, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry