Pomoc dla niepełnosprawnych

Realizacja w 2018 roku

Informacja dla beneficjentów Programu Maluch+ 2018

 

KOMUNIKAT

dotyczący realizacji zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

 

Zgodnie z pkt 9 ppkt 4 zarządzenia Nr 195 Wojewody Mazowieckiego z dnia 7 maja 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, do zakresu działania Biura Rozwoju i Inwestycji należy m.in. realizacja zadań związanych z udzielaniem dotacji na dofinansowanie zadań przyjętych do realizacji w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.

Powyższe, wiązało się z koniecznością protokolarnego przekazania skompletowanych akt spraw, szczegółowym zapoznaniem się z nimi oraz opracowaniem postępowania w celu usprawnienia procesu zawierania umów z beneficjentami.

Zgodnie z zasadami programu pn.: Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2018, wypłata środków finansowych następuje po zawarciu, pomiędzy Wojewodą a beneficjentami, umów w sprawie przekazania dofinansowania. Podpisanie umów poprzedzone jest dostarczeniem do Wojewody oświadczeń o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy. Obecnie, trwa proces wnikliwej analizy i weryfikacji otrzymanych oświadczeń oraz w poszczególnych przypadkach, wzywanie beneficjentów do przedłożenia dokumentów potwierdzających dane zawarte w ofercie i wymagane przez Program.

Mając powyższe na uwadze, terminy podpisywania umów z beneficjentami, będą wyznaczane sukcesywnie po zakończeniu procesu weryfikacji oświadczeń oraz skompletowaniu stosownych dokumentów.

Powyższa zmiana organizacyjna w żaden sposób nie wpływa na zakres listy beneficjentów wybranych w Programie - edycja „Maluch+” 2018 przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej spośród ofert zakwalifikowanych przez Wojewodę Mazowieckiego we wszystkich modułach. Obowiązujące listy beneficjentów dostępne są na stronie: https://mazowieckie.pl/pl/dla-klienta/polityka-spoleczna/resortowy-program-malu/maluch-2018/35411,Wyniki-konkursu-quotMALUCHquot-2018.html.

 

Pracownikami Biura Rozwoju i Inwestycji wyznaczonymi do kontaktu są:

  1. pani Ewelina Świech, e-mail: eswiech@mazowieckie.pl, tel.: 22 695 64 09,
  2. pani Monika Stępień, e-mail: mstepien@mazowieckie.pl, tel.: 22 695 64 03,
  3. pani Katarzyna Szymańska, e-mail: kszymanska@mazowieckie.pl, tel.: 22 695 61 62.

Biuro Rozwoju i Inwestycji podejmuje wszelkie działania zmierzające do efektywnego zawierania umów z tegorocznymi beneficjentami Programu „Maluch+”.

 


 

OTWARTY KONKURS OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+”2018

 

W dniu 26.10.2017 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” ogłosił konkurs „MALUCH+” edycja 2018.

 

O dofinansowywanie, w formie dotacji celowej z budżetu państwa oraz o środki Funduszu Pracy, mogą ubiegać się wszystkie podmioty działające na podstawie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: jednostki samorządu terytorialnego, osoby fizyczne, osoby prawne (w tym uczelnie) i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

 

Program „MALUCH+” realizowany jest w 2018 r. w jednej edycji złożonej z 4 modułów, w których są dofinansowywane działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów:

 

 Moduł 1 (dla jst) - utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc:

- moduł 1a - dofinansowywane będą zadania na terenie tych gmin, gdzie nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dotacji nie przekracza 3 mln zł;

-moduł 1b - dofinansowywane będą zadania realizowane na terenie gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

1) funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce lub,

2) nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20% dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na zadanie polegające na tworzeniu nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł;

Moduł 2 (dla gmin): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy z udziałem programu „MALUCH”;

Moduł 3 (dla podmiotów innych niż jst): utworzenie w 2018 r. nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i zapewnienie ich funkcjonowania, a także samo utworzenie miejsc;

Moduł 4 (dla podmiotów innych niż jst): zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

 

W modułach 1, 2 oraz 4 przewiduje się wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2018 r.

 

Termin składania ofert:

dla modułu 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modułu 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modułu 4 – 17 listopada 2017 r.

 

Oferty należy złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs „MALUCH+” 2018  lub złożyć osobiście.

Adres do korespondencji:

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP,
z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesłać na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, wpisując w temacie odpowiednio:

Dla modułu 1a: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1a – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 1b: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 1b – nazwa_jst_której_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 2: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;

Dla modułu 3: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 3 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

Dla modułu 4: „Oferta MALUCH+ 2018 – moduł 4 – nazwa_gminy – skrócona_nazwa_ podmiotu_którego_ dotyczy_oferta”;

 

Informacje udzielane są pod następującymi numerami telefonu:

(22) 695-71-85

(22) 695-71-32

(22) 695-71-84

(22) 695-71-25

 

Szczegółowe zasady konkursu:  Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2018”:

Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z Programem Maluch + edycja 2018 oraz uważną analizę z zasad ubiegania się o środki w ramach Programu.

 

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Rafał Rudnik, 31.10.2017, Ilość wejść: 4598, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry