Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch plus 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

Informacja dotycząca składania ofert w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”2017 – edycja specjalna „Za życiem”.

9 czerwca br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”, którego celem jest zapewnienie miejsc opieki w żłobkach lub klubach dziecięcych dostosowanych do objęcia opieką dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub wymagających szczególnej opieki.

O dofinansowywanie mogą ubiegać się wyłącznie gminy.

Środki finansowe w ramach specjalnej edycji Programu w wysokości 15 mln zł zostaną rozdysponowane na 3 moduły:

1) Moduł 1 - utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
2) Moduł 2 - dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
3) Moduł 3 - zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).
 
Gmina może złożyć oferty w ramach wszystkich modułów.
 
Oferty składa się w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Do oferty w ramach modułu 1 i 2 należy załączyć kosztorys kosztów oraz program inwestycji (w przypadku prowadzonych prac budowlanych) – wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna/ „Maluch plus” 2017– edycja specjalna „Za życiem”).

Oferty należy złożyć w terminie do 3 lipca 2017 r. (decyduje data wpływu do Urzędu) na adres:


Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej
ul. Czerniakowska 44,
00 – 717  Warszawa

 


Oferty w formie papierowej należy nadesłać z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” lub złożyć osobiście.
Przesyłając oferty w formie elektronicznej w temacie należy wpisać:
Dla modułu 1 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;
Dla modułu 2 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 2 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”;
Dla modułu 3 :
„Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 3 – nazwa_gminy_której_dotyczy_oferta”.
 
Treść Programu oraz ogłoszenie o konkursie ofert zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).

 

Osoby do kontaktu:

1) Anna Rżysko – (22) 695-71- 85

2) Anna Jędrzejczak – (22) 695-71-84

3) Agnieszka Grygoruk – (22) 695-71-32

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami konkursu i przeczytanie programu „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem”!

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Jędrzejczak, 12.06.2017, Ilość wejść: 621, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry