Pomoc dla niepełnosprawnych

Maluch plus 2017 - edycja specjalna "Za życiem"

Sposób dokonywania oceny formalnej i merytorycznej ofert złożonych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” (zwanego dalej Programem)

Ocena formalna dokonywana jest poprzez analizę czy oferta na finansowe wsparcie:
1. złożona została w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie;
2. złożona z zachowaniem terminu przewidzianego w Programie;
3. sporządzona została na obowiązującym formularzu, zgodnie ze wzorami załączonymi do Programu;
4. została wypełniona w sposób kompletny;
5. została złożona w formie papierowej lub za pośrednictwem platformy ePUAP w formie elektronicznej;
6. zawiera kalkulację kosztów (w przypadku modułu 1, 2);
7. zawiera program inwestycji (w przypadku modułu 1, 2);
8. zachowuje warunki, zgodnie z którymi dotacja wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania;
9. nie przekracza kwoty dotacji na 1 nowoutworzone miejsce lub zapewnienie funkcjonowania 1 miejsca zgodnie z pkt 5.2.2.1, pkt 5.2.2.2, pkt 5.2.2.3.

Uwaga!!!
W trakcie oceny formalnej możliwe jest wyłącznie jednokrotne dokonanie uzupełnienia oferty (z wyłączeniem pkt. 9.1. ppkt 1). Uzupełnienia oferty dokonuje się po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 2 dni od wezwania, pod rygorem pozostawienia oferty bez rozpatrzenia.

Ocena merytoryczna dokonywana jest poprzez analizę:
1. zgodności przedmiotu oferty z Programem;
2. prawidłowości wypełnienia oferty i niezbędnych załączników;
3. prawidłowości kalkulacji kosztów;
4. podpisania oferty przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu;
5. zgodności z warunkami i zasadami składania ofert do Programu.

Uwaga!!!
W trakcie oceny merytorycznej możliwe jest dokonanie korekty błędów w ofercie. Korekty oferty dokonuje się jednokrotnie po uprzednim skontaktowaniu się pracownika Urzędu z oferentem, w terminie do 2 dni od wezwania. Uzupełnienia dokonane po tym terminie będą jednoznaczne z odrzuceniem oferty z przyczyn merytorycznych!

Podziel / Share
Opublikowane przez Anna Jędrzejczak, 29.06.2017, Ilość wejść: 330, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry