Pomoc dla niepełnosprawnych

Romowie - program

Strona znajduje się w archiwum.

Procedura naboru wniosków na 2018 r. w ramach Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2014 -2020

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło „Informację na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

1. Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.

Wnioskodawcy składają do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski na realizację kompleksowych działań na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiejo zasięgu lokalnym (programy lokalne) w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 2 do niniejszej informacji (programy lokalne) oraz mogą zawierać szczegółowe kosztorysy poszczególnych zadań.

Programy lokalne mogą zawierać dodatkowe szczegółowe kosztorysy poszczególnych działań.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

2. Obszar wsparcia II – Małe granty.

Wnioskodawcy składają do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski
na realizację zadania w tym obszarze w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski w obszarze „Małe granty” powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 3 niniejszej informacji.

Dodatkowo do wniosku w obszarze „Małe granty” należy dołączyć szczegółowy kosztorys doprecyzowujący koszty zaplanowane w projekcie – załącznik Nr 4.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

3. Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe

Wnioskodawcy składają do Ministra wnioski na ogólnopolskie projekty systemowe w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 3 niniejszej informacji i mogą zawierać szczegółowe kosztorysy.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu integracji znajdują się również na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zakładka: Mniejszości narodowe
i etniczne – Romowie – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018).

Wszelkich informacji dotyczących procedury naboru wniosków udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej MUW pod nr. tel. (22) 695-71-82, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Formularz wniosku w obszarze wsparcia I lub II w (2 egz.) należy przesyłać do dnia
31 października 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa;

adres do korespondencji: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 02.10.2017, Ilość wejść: 814, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry