Pomoc dla niepełnosprawnych

Romowie - program

Procedura naboru wniosków na 2018 r. w ramach Program integracji społeczności romskiej w Polsce na 2014 -2020

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło „Informację na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielania w 2018 r. dotacji na realizację zadań w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”

Zgłaszane wnioski mogą dotyczyć następujących obszarów aktywności:

1. Obszar wsparcia I – Kompleksowe działania na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiej o zasięgu lokalnym – projekty społeczne o charakterze interdyscyplinarnym.

Wnioskodawcy składają do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski na realizację kompleksowych działań na rzecz zwiększenia integracji społeczności romskiejo zasięgu lokalnym (programy lokalne) w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Programy lokalne powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 2 do niniejszej informacji (programy lokalne) oraz mogą zawierać szczegółowe kosztorysy poszczególnych zadań.

Programy lokalne mogą zawierać dodatkowe szczegółowe kosztorysy poszczególnych działań.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

2. Obszar wsparcia II – Małe granty.

Wnioskodawcy składają do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski
na realizację zadania w tym obszarze w dwóch egzemplarzach w terminie do dnia 31 października 2017 r.

Wnioski w obszarze „Małe granty” powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 3 niniejszej informacji.

Dodatkowo do wniosku w obszarze „Małe granty” należy dołączyć szczegółowy kosztorys doprecyzowujący koszty zaplanowane w projekcie – załącznik Nr 4.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

3. Obszar wsparcia III – Ogólnopolskie projekty systemowe

Wnioskodawcy składają do Ministra wnioski na ogólnopolskie projekty systemowe w terminie do dnia 1 grudnia 2017 r.

Projekty powinny być sporządzone na formularzu będącym częścią załącznika Nr 3 niniejszej informacji i mogą zawierać szczegółowe kosztorysy.

W przypadku wysłania wniosku pocztą – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Programu integracji znajdują się również na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zakładka: Mniejszości narodowe
i etniczne – Romowie – Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 – Program integracji społeczności romskiej w Polsce w roku 2018).

Wszelkich informacji dotyczących procedury naboru wniosków udziela pracownik Wydziału Polityki Społecznej MUW pod nr. tel. (22) 695-71-82, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Formularz wniosku w obszarze wsparcia I lub II w (2 egz.) należy przesyłać do dnia
31 października 2017 r. (liczy się data wpływu do Urzędu) na adres:

 

Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa;

adres do korespondencji: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podziel / Share
Lidia Piotrowska, 02.10.2017, Ilość wejść: 348, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry