Pomoc dla niepełnosprawnych

Rynek pracy

Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Nadawanie statusu Centrum Integracji Społecznej

Wojewoda Mazowiecki na wniosek instytucji tworzącej nadaje status Centrum Integracji Społecznej.

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828)

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Polityki Społecznej
Oddział Rynku Pracy
ul. Czerniakowska 44, 00-717 Warszawa
Tel. (22) 695-71-67

ZASADY TWORZENIA CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Status Centrum nadaje wojewoda, w drodze decyzji administracyjnej. Status centrum nadaje się na okres 5 lat.

Wniosek o przyznanie statusu Centrum instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum. Wniosek powinien zawierać:

 1. nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 2. informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 3. przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 4. planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 5. program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 6. przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
  • 6a) planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 7. dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 8. dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 9. dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 10. dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 11. dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 12. projekt regulaminu Centrum;
 13. kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 14. opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 15. akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

OBOWIĄZKI CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
Centrum jest obowiązane:

 • informować wojewodę o każdej zmianie danych zawartych we wniosku w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany;
 • przedstawiać corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz przyznającym dotacje Centrum marszałkowi województwa, wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący.

Wzór sprawozdania przedstawianego przez Centrum Integracji Społecznej reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. „W sprawie określenia wzoru sprawozdania Centrum Integracji Społecznej” (Dz. U. z dnia 16 stycznia 2017 r.).

TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU
Zgodnie z art.35 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnioski zostają rozpatrzone w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy.

Podziel / Share
Hubert Sikorski, 04.09.2009, Ilość wejść: 3884, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry