Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Analiza sprawozdania jednorazowego z CAS Problem bezdomności w gminach z uwzględnieniem działań skierowanych na zapewnienie samodzielnych lokali mieszkalnych dla rodzin bezdomnych

Zgodnie z art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz. 163) pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu bezdomności. Stosownie do art. 17 ust.1 pkt 3 ww. ustawy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Ustawa o pomocy społecznej definiuje osobę bezdomną jako osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorówi mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnymi zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Jak wynika z otrzymanych danych, w województwie mazowieckim ogółem jest 3 839 rodzin bezdomnych , w których są 4 334 osoby. W tym 220 rodzin bezdomnych z dziećmi, w których wychowuje się 347 dzieci.

Spośród wszystkich gmin województwa mazowieckiego najwięcej rodzin bezdomnych zamieszkuje na terenie:

-  m.st.Warszawa                                           -  2166 rodzin bezdomnych

-  Płock (powiat płocki)                                 -    211 rodzin bezdomnych

-  Radom (powiat radomski)                         -    177 rodzin bezdomnych

-  Sochaczew (powiat sochaczewski)            -    105 rodzin bezdomnych

-  Ostrołęka (powiat ostrołęcki)                     -      93 rodziny bezdomne

-  Piaseczno (powiat piaseczyński)                -      91 rodzin bezdzietnych

-  Ożarów Mazowiecki (pow.w-ski zach.)     -      91 rodzin bezdomnych

-  Żyrardów (powiat żyrardowski)                 -      72 rodziny bezdzietne

-  Zakroczym (powiat nowodworski)               -    60 rodzin bezdomnych

 

Spośród wszystkich gmin województwa mazowieckiego najwięcej rodzin bezdomnych z dziećmi zamieszkuje na terenie:

-  m.st. Warszawa                          - 91 rodzin/146 dzieci (Dzielnica Praga Południe 62/88)

- Brwinów (pow. pruszkowski)     - 24 rodziny/41 dzieci

- Płock (powiat płocki)                  - 22 rodziny/ 35 dzieci

- Piaseczno (pow. piaseczyński)    - 12 rodzin/12 dzieci

- Otwock (powiat otwocki)            - 9 rodzin/14 dzieci

- Zielonka (pow. wołomiński)         - 9 rodzin/12 dzieci

- Legionowo (pow. legionowski)     - 8 rodzin/14 dzieci

 

Bezdomni najczęściej zamieszkują:

Zamieszkujący

Liczba rodzin bezdomnych ogółem

Liczba rodzin bezdomnych z dziećmi

Liczba dzieci w rodzinach

na terenie ogródków działkowych

276

7

12

w pustostanach

373

5

7

w domach przeznaczonych do rozbiórki

82

7

18

schroniskach

2066

10    

15

noclegowniach

 

523

12

20

domach dla matek samotnych z dziećmi

92

91

141

Ośrodkach Interwencji Kryzysowej

40

35

57

Specjalistyczne Ośrodki Wsparcia

12

5

7

inne

375

48

70

ogółem

3 839

220

347

 

Jak wynika z powyższego rodziny bezdomne najczęściej zamieszkują w schroniskach oraz noclegowniach. Duża część tych rodzin zamieszkuje także na terenie ogródków działkowych oraz zajmuje pustostany.

Analiza danych dotyczących liczby rodzin bezdomnych zamieszkujących w poszczególnych gminach wykazała, że są powiaty, których nie dotyka problem bezdomności. Należą do nich:

 1. powiat białobrzeski
 2. powiat garwoliński
 3. powiat lipski
 4. powiat łosicki
 5. powiat otwocki
 6. powiat przysuski
 7. powiat sokołowski
 8. powiat zwoleński

Na potrzeby osób bezdomnych w 2015 roku przeznaczono 376 lokali z ogólnej puli 12 723 mieszkań socjalnych znajdujących się w zasobach gmin. Analogicznie w roku 2016 z ogólnej puli 11 668 lokali socjalnych przewidzianych w zasobach gmin, na potrzeby rodzin bezdomnych planowane jest przekazanie 358 lokali socjalnych.

W 2015 roku przyznano 66 lokali socjalnych rodzinom bezdomnym, w których są dzieci natomiast w 2016 roku planuje się przeznaczyć na ten cel 56 lokali socjalnych.

Analiza sprawozdania wykazała, że są powiaty w których w 2015 roku nie przyznano żadnego lokalu socjalnego rodzinom bezdomnym i w kolejnych latach nie planuje się przyznania lokali socjalnych takim rodzinom. W skali całego województwa mazowieckiego jest 17 takich powiatów.

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym (art.17 ust.1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej).

Jak wynika z przedłożonego sprawozdania mieszkania chronione prowadzone są;

1. M. Płock        - 28 mieszkań chronionych

2. M. Radom      - 3 mieszkania chronione

3. m.st. Warszawa (dzielnica Praga Północ)   - 2 mieszkania chronione

4. m.st. Warszawa (dzielnica Praga Południe)   - 8 mieszkań chronionych

5. M. Ostrołęka      - 2 mieszkania chronione

Spośród 43 mieszkań chronionych będących w zasobach gmin z terenu województwa mazowieckiego 31 mieszkań przyznano rodzinom bezdomnym. przewiduje się, że w roku 2016 z ogólnej puli 45 mieszkań chronionych na potrzeby rodzin bezdomnych zostaną przyznane 32 mieszkania chronione.

Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu jej w rozwiązywaniu problemów życiowych w tym rodzinnych i mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu mieszkania.

W 2015 roku indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności objętych zostało  17 rodzin bezdomnych z dziećmi. Natomiast w 2016 roku indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności objęto już 26 rodzin.

Jednocześnie w latach 2015/2016 indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności objęto 154 rodziny bezdomne nie posiadające dzieci.

Wnioski:

 1. Największy odsetek rodzin i osób bezdomnych tj. 56% zamieszkuje na terenie m.st. Warszawy. W drugiej kolejności są to większe miasta powiatowe. Gminy wiejskie zamieszkuje niewielki odsetek osób będących przedmiotem zainteresowania niniejszego opracowania.
 2. Rodziny bezdomne najczęściej przebywają w schroniskach i noclegowniach. Znacząca liczba tych rodzin zamieszkuje także w pustostanach oraz na ogródkach działkowych.
 3. Na potrzeby osób bezdomnych, z ogólnej puli mieszkań socjalnych znajdujących się w zasobach gmin w 2015 roku, przeznaczono niespełna 3% lokali. Podobnie w roku 2016  na potrzeby rodzin bezdomnych planowane jest przekazanie około 3% lokali spośród zasobów lokali socjalnych będących w dyspozycji gmin.
 4. Jedynie 5 jednostek na terenie województwa zapewnia osobom bezdomnym miejsca w mieszkaniach chronionych pomimo, że obowiązek taki wynika z ustawy o pomocy społecznej.
 5. Spośród 3839 rodzin bezdomnych tylko  5% z nich zostało objętych indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności.

 

 

 

 

 

 

Podziel / Share
Anna Kasperska, 25.05.2016, Ilość wejść: 758, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry