Pomoc dla niepełnosprawnych

Sprawozdawczość

Informacja o przekazywaniu danych dotyczących dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo - wychowawczych

Informacja o przekazywaniu danych dotyczących dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych

 

Zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz.135) do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy finansowanie pobytu
w pieczy zastępczej osób, o których mowa w art. 5 ust. 3
w/w ustawy, tj. małoletnich cudzoziemców niewymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2-4 ustawy.

W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do art. 22 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182) Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie gromadzi informacje na temat dzieci cudzoziemskich przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Informacje należy przekazywać do Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zgodnie
z załączoną Tabelą nr 1.

Jednocześnie, z uwagi na charakter zbieranych informacji, powinny one  być  przekazywane w sposób zapewniający ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczający przed udostępnieniem ich osobom nieuprawnionym, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Pliki do pobrania

  • Tabela nr 1
    26.96 KB
    09.01.2012 15:02
    23.04.2013 12:44
Podziel / Share
Jolanta Siedlec, 09.01.2012, Ilość wejść: 2133, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry