Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie odwołań)

Akty prawne

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

ul. Gen. Andersa 30, 00-210 Warszawa
 

 


Podstawowym aktem prawnym przy orzekaniu o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności jest:

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), w której zamieszczono definicję niepełnosprawności dotyczącą osób, które nie ukończyły 16-go roku życia oraz definicje stopni niepełnosprawności dla osób powyżej 16-go roku życia.

Kryteria orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostały określone są w:

 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób do 16-go roku życia (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 • rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnoprawności (j.t. Dz. U.2015 poz. 1110 ).
 • rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1803).

Pozostałe akty prawne związane z orzekaniem o niepełenosprawności i stopniu niepełnosprawności:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie warunków, sposobu oraz trybu gromadzenia i usuwania danych w ramach Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 228, poz.1681);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania  o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2007r. Nr 250, poz. 1875);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2008r. w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przez organy upoważnione do kontroli na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. (Dz. U. z 2008r. Nr 53, poz. 323);
 • Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128) - przepisy dotyczące uprawnień do karty parkingowej;
 • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm); 

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
   

 

Podziel / Share
Dariusz Opioła, 09.03.2011, Ilość wejść: 4867, Rejestr zmian
Zapytaj

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry