Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA PRZYJĘCIE, POMIMO PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ LICZBY DZIECI, KOLEJNEGO DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA

NA PRZYJĘCIE, POMIMO PRZEKROCZENIA DOPUSZCZALNEJ LICZBY DZIECI, KOLEJNEGO DZIECKA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZEJ

(art. 95 ust. 3a lub art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.)

 

Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 3a lub art. 230 ust. 2 ww. ustawy dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego może, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce, za zezwoleniem wojewody, przyjąć  kolejne dziecko, w przypadku gdy umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej dziecko lub osoba, która osiągnęła pełnoletniość, zostały umieszczone w :

 1. domu pomocy społecznej,
 2. specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
 3. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 4. młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę,
 5. specjalnym ośrodku wychowawczym,
 6. hospicjum stacjonarnym,
 7. oddziale medycyny paliatywnej,
 8. areszcie śledczym,
 9. schronisku dla nieletnich,
 10.  zakładzie karnym,
 11.  zakładzie poprawczym.

 

 

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. przepisie:

 

 1. Organ prowadzący placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego  występuje do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (wzór wniosku – załącznik nr 1).

 

 1. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę Mazowieckiego.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie dyrektora placówki opiekuńczo – wychowawczej o przyjęciu ponad ustalony w art. 95 ust. 4 lub art. 230 ust. 1, w przypadku placówek, o których mowa w art. 229 ust. 1 – 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 (wzór oświadczenia – załącznik nr 2).

 

 1. Zezwolenie Wojewody uzależnione będzie od dalszego spełniania standardów usług świadczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego, specjalistyczno – terapeutycznego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720).

 

 1. Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na umieszczenie kolejnego dziecka, pomimo przekroczenia dopuszczalnej liczby dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej należy kierować  na adres:

 

Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

 

Podziel / Share
Opublikowane przez Patrycja Kołecka-Kozłowska, 13.03.2015, Ilość wejść: 1285, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry