Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

PROCEDURA WYDAWANIA ZEZWOLENIA NA ZWIĘKSZENIE LICZBY DZIECI 
W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ TYPU RODZINNEGO
W ZWIĄZKU Z PLANOWANYM UMIESZCZENIEM RODZEŃSTWA

(art. 95 ust. 4a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz. U. z 2017 r. poz. 697, z późn. zm.)

 

Zgodnie z przepisem art. 95 ust. 4a ww. ustawy w razie konieczności umieszczenia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

 

W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w ww. przepisie: 

  1. Organ prowadzący placówkę opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego występuje
    do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia w sprawie umieszczenia rodzeństwa oraz zwiększenia liczby dzieci maksymalnie do 10 (wzór wniosku – załącznik nr 1). 
  2. Rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w pkt 1, nastąpi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego. 
  3. Do wniosku należy dołączyć opinię dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dotyczącą przyjęcia ponad ustalony w art. 95 ust. 4 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej limit dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2 (wzór opinii- załącznik nr 2). 
  4. Zezwolenie Wojewody uzależnione jest od dalszego spełniania standardów usług świadczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 roku w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720). 
  5. Wniosek w sprawie uzyskania zezwolenia na zwiększenie liczby dzieci do 10 w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w związku z planowanym umieszczeniem rodzeństwa należy kierować  na adres:

Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Podziel / Share
Opublikowane przez Patrycja Kołecka-Kozłowska, 13.03.2015, Ilość wejść: 1199, Rejestr zmian

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry