Pomoc dla niepełnosprawnych

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

BIP

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego WBZK-I

 

Dyżurny:

Telefon Alarmowy: 987
Całodobowo

Telefon: 22 595 13 05,
22 595 13 00

Fax: 22 620 19 40,
22 695 63 53

email: kryzys@mazowieckie.pl

 

Kierownik:

Andrzej Stypiński

Telefon: 22 595-13-63,
fax: 22 620-19-40,
pokój 29,
email:
astypinski@mazowieckie.pl

   

Do zakresu działania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

1) zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu mienia oraz zagrożeniom środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach;
2) wykonywanie działań związanych z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa;
3) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w szczególności:
a) opracowywanie starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
b) opiniowanie i przygotowanie do zatwierdzania powiatowych planów zarządzania kryzysowego,
c) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja,
d) realizacja wytycznych do wojewódzkich planów zarządzania kryzysowego;
4) planowanie użycia oraz przygotowanie wniosków o użycie pododdziałów lub oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do wykonania zadań, zgodnie z wojewódzkim planem zarządzania kryzysowego;
5) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia;
6) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
7) gromadzenie i przetwarzanie danych oraz ocena i prognozowanie rozwoju zagrożeń występujących na obszarze województwa;
8) współpraca z powiatowymi zespołami zarządzania kryzysowego;
9) zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w tym dokumentowanie jego prac;
10) realizacja zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa;
11) planowanie wsparcia innych organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego;
12) planowanie wsparcia przez organy administracji publicznej realizacji zadań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
13) współpraca z właściwymi ministrami odpowiedzialnymi za zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych;
14) przekazywanie, za pośrednictwem Rzecznika Prasowego Wojewody, do środków masowego przekazu, komunikatów i ostrzeżeń, w celu zapobieżenia zagrożeniom i skutkom klęski żywiołowej;
15) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
16) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
17) opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych, a także planu dystrybucji preparatów jodowych na terenie województwa, na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;
18) realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej, w tym związanych z wykazem infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie województwa, objętej planem zarządzania kryzysowego;
19) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
20) rozpatrywanie decyzji wydanych przez organy I instancji w sprawach zgromadzeń;
21) prowadzenie stałego całodobowego dyżuru operacyjnego w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Podziel / Share
30.03.2009, Ilość wejść: 109435, Rejestr zmian

Aktualne projekty

do góry