Pomoc dla niepełnosprawnych

Aktualności

Aktualności

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej

  Informujemy, iż od dnia 15 kwietnia 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej pełni Pan dr n. med. Piotr Palczewski. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy .

 • Nowy konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii

  Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2018 roku funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii pełni Pan dr hab. n. med. Adam Kobayashi. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Konsultanci wojewódzcy .

 • Wykaz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
  21 marca br. w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie, zorganizowane przez Wydział Zdrowia, dotyczące dostępności świadczeń związanych z opieką psychiatryczną dzieci i młodzieży. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele instytucji związanych z opieką psychiatryczną, konsultant krajowy i wojewódzki w tej dziedzinie. W związku z powyższym spotkaniem udostępniamy wykaz poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, posiadających kontrakt z MOW NFZ. Dokument można pobrać >TUTAJ<.

 • Biała Sobota w Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej- Curie w Warszawie 3 lutego 2018 r.
  W związku z obchodami 18. Światowego Dnia Walki z Rakiem Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie organizuje akcję profilaktyczno-edukacyjną dla mieszkańców Warszawy i okolic. Akcja odbędzie się 3 lutego 2018 r. w budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów przy ul. Roentgena 5 w godzinach między 9.00 a 14.00. Tego dnia osoby ubezpieczone będą miały możliwość skorzystania z szerokiego zakresu bezpłatnych badań i konsultacji m.in. cytologii, mammografii, badań dermatoskopowych, morfologii krwi, porad lekarza rodzinnego, onkologa, dietetyka. Możliwe będzie uzyskanie danych dostępowych do konta w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta (ZIP) oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Szczegóły znajdują się na plakacie oraz ulotce informacyjnej. W celu rejestracji na badania niezbędny jest dowód osobisty. Informacje o Dniu Drzwi Otwartych pod numerem telefonu: 22 546 31 12.

 • Mapy Potrzeb Zdrowotnych
  W dniu 28 grudnia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało mapy potrzeb zdrowotnych dla 15 grup chorób (moduł B uzupełnione o analizy z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz podstawowej opieki zdrowotnej.
  > Mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób - uzupełnione
 • Programy Dostosowawcze
  W dniu 30 listopada br. weszła w życie ustawa z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 2110) regulująca kwestie związane z tzw. programem dostosowawczym, tj. dostosowaniem pomieszczeń i urządzeń do  wymagań odpowiadających rodzajowi wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresowi udzielanych świadczeń. Zgodnie z art. 3 wskazanej ustawy podmioty lecznicze, które do dnia 31 grudnia 2017 r. nie zrealizują programu w całości lub w części mogą wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie opinii o wpływie niespełniania wymagań na bezpieczeństwo pacjentów. Inspekcja Sanitarna obowiązana jest przekazać tą opinię do organu rejestrowego.

  W myśl przepisów art. 17 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) zasadą jest, że podmiot leczniczy obowiązany jest posiadać pomieszczenia i urządzenie odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń przez cały okres działalności leczniczej. Wobec powyższego podmioty, które nie zrealizowały programu dostosowawczego w terminie, ani nie wystąpią do właściwej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem o wydanie wspomnianej opinii narażają się na sankcje wskazane w ustawie o działalności leczniczej. W przypadku podmiotów, które w sposób rażący zaniechały działań związanych z realizacją programu może być wszczęte postępowanie dotyczące wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru.

 • Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych - wykładnia przepisu art. 67c ust. 3 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  *
  Pismo do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o interpretację przepisu
  * Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia
 • Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej
  W zakładce >Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej< opublikowane zostały informacje na temat rezerwy celowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej, której utworzenie przewiduje art. 16c mającej wejść w życie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach, służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Wzór sprawozdania dla wniosków składanych w terminie do 2 października dostępny jest >TUTAJ<.
 • System IOWISZ – szkolenia
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki zorganizował 17 i 24 października 2017 roku spotkania dotyczące systemu IOWISZ (Instrumenty Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia) i jego praktycznych aspektów na Mazowszu.

  W zakładce >Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ)< opublikowana została prezentacja przedstawiona 24.10.2017 roku.
 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej
  W związku z wejściem w życie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej prosimy o zapoznanie się z informacjami o możliwościach dotacji dostępnymi w zakładce >Dotacje dla gabinetów profilaktyki zdrowotnej<.

 • Najczęściej zadawane pytania dotyczące SMK
  Zachęcamy do zapoznania się z dostępną na stronie CSIOZ zakładką >Najczęściej zadawane pytania< dotyczące SMK.

 • Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r. -  informacja sygnalna
  Urząd Statystyczny w Warszawie informuje, że opublikowane zostały informacje dotyczące ochrony zdrowia w  województwie mazowieckim. Z materiałem zapoznać można się >TUTAJ<

 • Rządowy Program Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019
  ,,W ramach Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019” Ministerstwo Zdrowia prowadzi internetową kampanię antykorupcyjną pod hasłem Korupcja szkodzi zdrowiu. 
  Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/ oraz na plakacie.

 • Podręczniki dla użytkowników SMK
  Pod adresem https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/ znajdą Państwo podręczniki dla użytkowników Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.
 • Przypomnienie o obowiązkach lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizację
  Lekarz odbywający specjalizację ma obowiązek niezwłocznie informować Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wszelkich zmianach dotyczących szkolenia, w szczególności:

   o rozpoczęciu szkolenia specjalizacyjnego poprzez przesłanie kserokopii wypełnionej przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej specjalizację i kierownika specjalizacji drugiej strony karty specjalizacyjnej,
   o planowanej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż 3 miesiące,
   o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego, w terminie 7 dni od dnia zaliczenia tego szkolenia przez kierownika specjalizacji, o tym fakcie należy również poinformować kierownika jednostki szkolącej,
   o każdorazowym przedłużeniu okresu odbywania specjalizacji (informacje o podstawach przedłużenia szkolenia dostępne >TUTAJ< ),
   o zmianie nazwiska, adresu zamieszkania i do korespondencji,
   o zmianie kierownika specjalizacji (informacje dostępne >TUTAJ< ).

 • Projekt "Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju"
  Zachęcamy lekarzy do zapoznania się z projektem realizowanym przez Centrum Medyczny Kształcenia Podyplomowego (CMKP) w Warszawie.
  W ramach projektu realizowane są kursy specjalizacyjne dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację w dziedzinach: geriatria, chirurgia onkologiczna, hematologia, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, patomorfologia, radioterapia onkologiczna, rehabilitacja medyczna, reumatologia, medycyna rodzinna.
  Lekarze uczestniczący w kursach mogą otrzymać dofinansowanie poniesionych kosztów dojazdu i zakwaterowania w czasie kursu.
  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej CMKP pod linkiem: http://www.cmkp.edu.pl/projektu-ue/projekt-power1/
Podziel / Share
Anna Tokarska, 01.03.2011, Ilość wejść: 50978, Rejestr zmian
Zgłoś błąd Zapytaj

Komentarz (0) Regulamin

Dodaj komentarz
 • Brak komentarzy

Aktualne projekty

Program "Rodzina 500 plus"
Razem Bezpieczniej
Afrykański pomór świń
Karta Dużej Rodziny
NFOŚ
Klęski żywiołowe
Programy rozwoju sieci dróg lokalnych
Regionalny System Ostrzegania
Krajowy Zasób Nieruchomości
Program „Niepodległa”
do góry